Dette er bare noen av de rundt 90 oppdragene vi i Troms politidistrikt får inn i løpet av døgnet denne teksten skrives. Operasjonssentral, politipatruljer, etterforskere, nettpatruljen, politiadvokater med flere er allerede i full sving.

Noen har en gang sagt at bak enhver notis, skjuler det seg en roman. Det gjelder for meldingene til politiet også. Dette er ekte mennesker og levd liv, med alle sorger og lykke det innebærer. Politiets innsats verken starter eller slutter der notisen gjør. Vi følger opp, og prøver å forstå hva som skal til for å forhindre at slike ting skjer igjen. Vi forsøker å gripe inn før det har gått galt av sted. Å arbeide forebyggende er ikke noe nytt i politiet, men den systematiske og kunnskapsbaserte tilnærmingen har aldri vært mer fremtredende som strategi enn det er i 2022.

En slik måte å arbeide på er ikke mulig i et samfunn hvor man mangler tillit til hverandre. Vi ser eksempler på dette i andre land, som har bygget polititjenestene sine på helt andre prinsipper enn det vi i Norge har. Sammen med helsevesenet og rettsvesenet har politiet høy tillit i befolkningen, noe vi er takknemlige for.

De nyeste tallene viser at tilliten er høyest blant innbyggerne som bor i store eller mellomstore kommuner, mens det i mindre kommuner skårer lavere på responstid og synlighet. Slik er det i hele landet. Og samtidig som innbyggerne våre opplever en høy fysisk trygghet, viser tallene at vi ikke føler oss like trygge ovenfor digitale trusler. Et annet eksempel fra trygghetsundersøkelsen er at unge kvinner er mer bekymret for å bli utsatt for lovbrudd enn andre.

Undersøkelser og statistikk er den uerfarnes krykker og den erfarnes korrektiv. Innbyggerperspektivet er noe vi tar innover oss, og som vi systematisk bruker for å få til en bedre polititjeneste.

Vi har en håret ambisjon i Troms politidistrikt om at vårt lille hjørne av verden skal være det tryggeste stedet å bo og leve i. For å lykkes må vi med kraft tørre å møte de vanskelige temaene og med tiltak som virker. Hvordan motvirker vi utenforskap blant barn og unge og psykiske lidelser som årsaker til uønskede hendelser? Hva er de riktige tiltakene for å hindre at organiserte kriminelle nettverk får fotfeste, og hvordan hindrer vi nyrekruttering til gjeng og kriminelle nettverk? Tilliten vår er først og fremst basert på våre møter med innbyggerne i hendelser som de du leste innledningsvis.

10. mai starter vi opp et forum hvor vi møter alle kommunene i politidistriktet for å diskutere våre felles utfordringer, og hvordan vi i størst mulig grad skal sikre våre innbyggere trygghet. Der skal vi fortelle om hva vi opplever som de største truslene i vår region, og vi skal lytte til kommunenes opplevelser og utfordringer. Hva er det som oppleves utrygt i Harstad som tallene våre ikke viser? Hvordan skiller det seg fra Skjervøy, Ibestad eller Tromsø?

Gjennom en tettere dialog og et solid politirådssamarbeid ønsker vi å bidra til at politiet og kommunene kan jobbe sammen for et enda tryggere Troms.

Vi kan ikke hindre all kriminalitet, men vi kan sammen med andre arbeide målrettet og kunnskapsbasert for å redusere risiko for straffbare handlinger, slik at hendelser i mindre grad gjentas, og ikke minst at konsekvensene av kriminalitet og andre uønskede hendelser blir minst mulig.

Jeg ser fram til et tettere og bedre samarbeid med kommunene i 2022.