Fire merder er kommet på plass, men målet er åtte med en og en halv million fisk i åpne merder. I god gammel stil hefter verken oppdretterne eller HT seg med hva de lokale torskestammene utsettes for når befruktede egg fortsatt kan unnslippe merdene og overleve til kjønnsmoden torsk.

Denne fremavlede varianten av torsk kan da gyte på de lokale gyteplassene sammen med villtorsken og med innblanding av gener true bestandene langs kysten. Man må spørre om det er slutt på den tiden da journalistene satte seg inn i det emnet de skriver om i avisen?

I mitt inserat i HT for ei tid siden, ble det vist til at Havforskningsinstituttet i en egen rapport advarer sterkt mot torskeoppdrett i åpne merder på grunn av faren for endringer i villtorskens vandringer, adferd, fysiologi og reproduksjon samt overlevelse, vekst og rekruttering. I tillegg kommer både luseplager og forurensninger av samme type som fra lakseoppdrett.

Alt dette må jo både journalisten i HT og administrasjonen samt kommunestyret i Ibestad kommune ha fått med seg, men raske penger prioriteres altså foran langsiktige og bærekraftige helhetsvurderinger. I nevnte artikkel skrives det at dette er det eneste godkjente anlegg for torskeoppdrett i Troms og Finnmark.

Kan årsaken til kun ett anlegg være at andre har satt seg bedre inn i denne kontroversielle formen for oppdrett og viser både respekt og hensyn til de som lever av kystfiske.

Den nye torsken krysser naturligvis kommunegrensene og de katastrofale følgeskadene blir like store i nabokommunene som i vertskommunen selv.

Det må ansees som en betydelig mangel i systemet at andre kommuner i regionen ikke er meningsberettiget i denne saken på linje med Ibestad.

Det sier mye at fylkeskommunen er klar på situasjonen og at flere kommuner har sagt nei til søknader om etablering av torskeoppdrett.