Av: Bård Meek-Hansen, 3. kandidat Tjeldsund Tverrpolitiske Liste.

Svar på Christine B. Killie sitt innlegg:

Ordførerkandidat Christine B. Killie kommer i sitt innlegg i Harstad Tidende 12. mai inn på den uforutsigbare situasjonen i kommunepolitikken i Tjeldsund kommune. Et politisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i 2019 har endt opp i et fullstendig havari, og mange av representantene fra Arbeiderpartiet har meldt seg ut av partiet og erklært seg som uavhengige representanter. Årsaken til det hele er naturlig nok den dårlige økonomien i kommunen og forslaget til innsparinger som de uavhengige ikke kunne stille seg bak.

Killie skriver at det er helt absurd at det nå blir krevet av Høyre at de skal «bruke hodet» og rydde opp i det politiske kaoset som har oppstått, og påpeker at de sammen med Frp, SP og de uavhengige har et betydelig større flertall.

Men er det ikke det som egentlig har skjedd? I de fleste sakene i både kommunestyre og formannskap stemmer jo Høyre konsekvent sammen med Arbeiderpartiet, Frp og uavhengig utbryter fra Frp.

Dette har medført at Kongsvik og Sandstrand skole ble besluttet nedlagt før jul i 2022 (Sandstrand Bo- og Servicesenter ble på samme møte berget med et nødskrik fordi en Høyre representant fra eldrerådet stemte mot sitt eget parti), og at samme flertall nå legger frem et budsjett hvor blant annet Grovfjord Bo- og Servicesenter (GBS) og Sandstrand Bo- og Servicesenter (SBS) er foreslått nedlagt.

Sistnevnte forslag står jo i grell kontrast til hva Killie skriver i sitt innlegg, sitat «Vi har gått inn for skolenedleggelser fordi elevtallene går dramatisk nedover, og vi ønsker å unngå kutt i pleie og omsorg der behovet er økende.»

Som næringslivsleder er jeg meget skuffet over hvordan Høyre fremstår i Tjeldsund Kommune og i budsjettprosessen som pågår.

Hvorfor stiller dere ikke krav til kutt og effektivisering i kommuneadministrasjonen? Alle organisasjoner kan kontinuerlig bli bedre og med to kommuneadministrasjoner som har blitt til en må det være mye å ta tak i.

Hvorfor forlanger dere ikke kutt i ikke-lovpålagte oppgaver før dere lar det gå ut over barn og eldre?

Når ble det god Høyrepolitikk å bygge ned skole og helse- og omsorgstilbudet til befolkningen utenom Evenskjer? Verdiskapningen i Tjeldsund kommune foregår jo alle andre plasser enn i kommunesenteret, og den politikken som nå føres umuliggjør rekruttering og tilflytting som igjen hindrer vekst for bedriftene i kommunen.

Hvorfor stiller ikke Høyre krav til at det skal gjennomføres grundige utredninger av de innsparingstiltakene som er foreslått, hvor man også vurderer alle aspekter ved det foreslåtte tiltaket? Eksempelvis når Kongsvik og Sandstrand skole ble besluttet nedlagt, ble det i hele tatt vurdert hvor mye man kom til å spare dersom det ble etablert Montesorri skoler? Hvor mange foreldre som ville velge dette alternativet i stedet for den kommunale skole? At folk kom til å flytte ut av kommunen?

Sandstrand skole har i dag 17 elever, den nye Montesorri skolen vil fra høsten ha 37 elever! Herav 13 fra Tovik/Sandstrand, 7 fra Evenskjerområdet, 13 fra Kongsvik, 2 fra Ramsund og 2 fra Grovfjord. Kommunen mister kr. 127.300 i tilskudd pr elev, dvs totalt kr. 4,7 millioner! I tillegg må kommunen besørge skyss, spesialundervisning, man sitter med nytt undervisningsbygg hvor kostnadene løper og man har økonomiske forpliktelser overfor IL Santor på leie av idrettshall i skoletiden.

Når besparelsene høsten 2022 ble vurdert til kr. 2,5 millioner for Sandstrand skole og kr. 3,7 million for Kongsvik virker dette mildt sagt idiotisk!

For Kongsvik er situasjonen enda mer usikker og uoversiktlig, mange har flyttet og mange har signalisert at de vil flytte med det inntektstap dette medfører for kommunen i form av reduserte rammetilskudd, inntektsskatt, etc.

Men det er ikke for sent å snu. Ikke la det gå prestisje i dette, til det er saken altfor viktig. Bruk hodet, dropp nedlegging av GBS/SBS og Kongsvik skole, og be administrasjonen om å komme med forslag til innsparinger som er grundig utredet og hvor barn og eldre er skjermet for kutt.