Skrevet av: Ragnhild Sundby Skogstrand for beboerne i Havnepromenaden

For oss som er naboer, er det en avgjørende sak som skal behandles i kommunestyret på torsdag. Mange venter utålmodig på en avgjørelse i saken om detaljregulering Havnegata 23B. Det siste året er det presentert et nytt og større bygg der vi finner fravik og hensyn som mangler vurderinger og begrunnelser. Vi ser oss derfor nødt til å be om at planforslaget avvises og vedtak utsettes.

Tidligere vedtak i kommunestyret stiller klare krav til at bebyggelsen skal ivareta hensynet til kulturmiljøet, den tilgrensende Ottar Håløygs plass og sentrumsplanens målsetting om økt attraksjonskraft. Her er det snakk om en utbygger, de offentlige interessene for det viktige området og naboer.

I forkant av planvedtak og planendringer skal alle relevante hensyn, herunder til omgivelser, samfunn, naboer og utbygger vurderes og begrunnes tilfredsstillende, utførlig, konkret og saklig. Vi finner ikke at dette er ivaretatt tilstrekkelig i dokumenter rundt planarbeidet.

Sentrumsplanen (SP) ble vedtatt i 2016 som en hjelp til kommunen og utbyggere for at saksbehandlingen skulle bli enklere. Vi ser en praksis som dispenserer fra planen i de fleste store byggesakene. Inkonsekvens gjør at sakene blir vanskeligere og tar lang tid. Her er bærekraft, fortetting og privat eiendomsrett argument i et område på bekostning av beskrevne attraksjonsmål for området i Sentrumsplanen (SP);

attraksjonskraft

universell utforming

siktlinjer og samspill mellom sjø og land

utvikle og fornye og samtidig ta vare på det historiske og identitetsskapende

Sivilombudsmannen har uttalt i tidligere saker at fortettingshensyn ikke skal medføre at regler og bestemmelser i plan og lovverk ikke følges. Det mener vi skjer her.

Naboforhold

For oss handler saken om bokvalitet i eget bygg samt bymiljøet som vi og alle er en del av.

Vi ser et planarbeid som kun tilgodeser utbyggers hensyn Det nye bygget er for høyt og nært vårt bygg og lovfestede krav til bokvalitet og sikkerhet overholdes ikke. Vi mister lys og utsyn, også sol, og får sjenerende innsyn i alle aktive rom. ”Noe tap av utsikt” i saksfremlegget er lik totalt for flere av leilighetene våre. Vi har ikke fått svar på hvordan biler som kommer inn i ”smuget” til vår hovedinngang, skal snu og komme ut igjen når utkjøring til Sjøgata blir borte. Her vises illustrasjoner som viser større avstand mellom husene, og viser et bygg i rekke med annen bebyggelse som er illustrert i avstand langt ute i havet.

Trafikkfaren

Inn- og utkjøring fra Havnegata blir ikke sikrere med 40 km i timen og trafikkspeil -uhell har allerede skjedd. 31 (tidligere 36) nye leiligheter øker trafikken i ”smuget” betraktelig. økt trafikkbelastning i Havnegata for alle som etablerer seg på Hamneset, i Harstadhamn og Samasjøen samt på Esso-tomta som er under utvikling. Å snu med bil i smuget vil medføre fare for fotgjengere, parkerte biler og biler på vei ut og inn når utkjøring til Sjøgata stenges.

Brannhensyn

Tilgjengelighet for brannpersonell og utstyr må vurderes grundig og faglig. Vi mangler konkrete og tilfredsstillende vurderinger og begrunnelser for følgende fravik fra SP: Hvorfor godkjennes 100 prosent utnyttelsesgrad i stedet for vedtatt 90 prosent? For oss holder ikke begrunnelsen i utfordrende geometrisk tomt som krever økning for å tilfredsstille utbyggers behov. Hvordan overskridelser på 2,85 meter over vedtatt kote pluss 20 meter og tillegg på trappesjakt fra vedtatt 3 meter til 4,5 meter kan dispenseres fra målereglene der takoppbygg skal inngå i total høyde. Departementet utdyper at det ikke kan gis bestemmelser som er i strid med målereglene i forskrift. Hvordan kontor på gateplan kan begrunnes som aktiv fasade med publikumsrettet virksomhet med kunder og salg, der det tidligere ikke er definert som det bør legges til 2. etasje. Her planlegges parkering i første etasje der det ikke er tillatt i SP. Hvordan bygget kan plasseres nærmere vårt bygg enn det loven tilsier?

Merknader og medvirkning

Medvirkning er lovfestet i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser Naboer har lagt merknader med i alle høringsrundene som har berørt byggesaken. Det er gitt merknader til faktiske forhold og påpekt lovfestede krav til bokvalitet og sikkerhet som ikke vektlegges i denne planen. Vi finner ikke begrunnelser eller vurderinger, i tråd med Forvaltningslovens krav. I merknadsbehandlingen vises det kun til tidligere politiske vedtak. Konklusjon; ”Merknaden tas ikke til følge.” I beste fall står det ”Tas til orientering” og ingenting skjer.

Når ikke merknader blir vurdert og begrunnet, så er medvirkning og engasjement ikke fulgt opp. Prosjektet utvikles på tross av mange tilbakemeldinger, innspill og innbyggerinitiativ. Vi opplever at det mangler politisk diskusjon rundt byutvikling og innkomne merknader. Planen mangler ved flere anledninger konkrete begrunnelser og tydelige henvisninger. Det medfører leting tilbake i dokumenter og gjør deltakelse og medvirkning i saken vanskelig for de fleste.

Hensynssone, kulturmiljø og estetikk

Hvordan defineres bevaring av kulturmiljø? Her mener vi det er et bygg som ikke samspiller med øvrig bebyggelse, høyde og uttrykk. Hvordan kan en si at tiltaket gir liten visuell påvirkning i bylandskapet? Viderefører bygget fasadelivene langs sjøen og til eksiterende nabobygg?

Her ligger Sefrakregistrert Jugendbygg i Havnegata 23A som representerer den tidstypiske arkitektur fra byens tilblivelse. Huset samspiller med Havnebygget, bygg i Strandgata, sveitser – og jugendbygg i gatene over samt Harstad barneskole. Det nye bygget avskjærer dette og siktlinjer forsvinner. Konsekvensene er ikke vurdert og begrunnet. Vi finner ikke at utbygger begrunner sine valg og tilpasning til etablert bebyggelse og område ved utforming. Det gjelder form, fasadenes utforming, valg av fasademateriale, fargesetting og lysbruk.

Det holder ikke å si at i området vil vi se mot havet, og at bygget derfor ikke vil ha konsekvenser for besøkende på Ottar Håløygs plass. Det blir en liten lekeplass igjen på Ottar Håløygs plass som var regulert til Grønnstruktur – park med klare intensjoner for fellesskapet, hvis både blokka og havnas nye servicehus bygges.

I dette prosjektet tilgodeses kun tiltakshavers behov. Hvordan naboer og andre påvirkes, kommer ikke fram. Vi anmoder derfor at dette planforslaget avvises og at plan- og lovgitte krav følges videre i prosessen.