Av: Gavin Tanguay (Tromsø), 2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i fylkestingsvalget i Troms og Kimi Nie-Nilssen (Harstad), leder for Grønn Ungdom Troms og Finnmark.

Ja, til gratis buss for barn og ungdom! Miljøpartiet De Grønne foreslo nylig i fylkestinget en prøveordning med gratis buss for ungdom under 20 år i Harstad og Alta. Dette er fullt gjennomførbart, og vi håper at dette innføres. På sikt vil vi jobbe for at en slik ordning gjelder for alle barn og ungdom i Troms fylke.

En viktig sak Miljøpartiet De Grønne i Troms går til valg på nå i høst er å sikre gratis kollektivtransport til elever også utenom skoletid. Forslaget kom fra Grønn Ungdom, og er noe vi vil jobbe hardt for å realisere. Gratis buss for barn og ungdom vil ha mange ulike fordeler, blant annet gjennom reduksjon av biltrafikk, ettersom flere vil få muligheten til å reise med kollektiv transport. Det vil da bli mindre kø på veiene, som vil gjøre plass til de som er avhengig av å bruke bilen. Dette vil gjøre veiene tryggere og også redusere behovet for vedlikehold

Det er også viktig å nevne hva slags effekt reduksjon i biltrafikken vil ha for klima og miljø. I dag står biltrafikk for omtrent 25 prosent av klimagassutslippene i Harstad. Dersom vi får redusert noe av dagens biltrafikk, som dette forslaget vil gjøre, vil utslippene gå ned. Dette vil bidra til å nå Harstads mål om 40 prosent kutt i utslipp innen 2030, som er viktig for å stanse klimaendringene vi går mot i dag. I tillegg vil vi få bedre luft i byen fordi noe av svevestøvet fra biltrafikken forsvinner.

Fra et foreldreperspektiv vil det skape mindre press i hverdagen fordi barna og ungdom selv kan komme seg hvor de måtte ønske uten å mase om å bli kjørt. I tillegg til miljøgevinsten vil det føre til penger spart på transport i en tid hvor de alle fleste utgiftene øker.

Fra et ungdomsperspektiv vil gratis buss gi større fleksibilitet i fritiden. Mange barn og ungdom benytter allerede bussen for fritidsaktiviteter, og da vil gratis buss for barn og unge være en gladsak. Det vi foreslår vil rett og slett gjøre det mye enklere å være ungdom for veldig mange.

Samtidig er det verdt å merke at det ikke er alle som har råd til å ta bussen i dag. I en tid med inflasjon, økende priser og dyrtid kan pengene ikke strekke til transport.

Dette har betydelige konsekvenser for de ungdommene det gjelder. Vi snakker ofte med ungdom som gjerne vil reise med buss, men som sier de ikke har råd. Som en konsekvens ber de om å bli kjørt, eller som i verste fall sitter hjemme uten kontakt med venner og et ungdomsmiljø. Dette er problematisk, da det bidra til å forsterke forskjellene i samfunnet. Gratis buss for barn og ungdom kan gjøre om på dette for veldig mange.

Det har blitt argumentert med at dersom man innfører gratis buss for barn og ungdom vil man ha behov for mange flere busser og avganger. Vi mener at dette er ikke tilfellet. Vi vet at mange av bussene i Harstad kjører nesten tomme, slik at det ikke vil være behov for å øke frekvensen. Samtidig er billettinntektene fra denne aldersgruppen lav. Det er mye bedre for både miljøet og samfunnet at barn og ungdom reiser gratis på de ledige plassene.

Når det gjelder Tromsø, er bussene ofte fulle kun i rushtidene når barn og ungdom er på skolen eller på vei til og fra skolen. Mange barn og ungdom går på skole i nærområdet og er dermed ikke avhengig av buss for å komme til og fra skolen. Utenfor rushtiden er det god plass på bussene – også for flere barn og ungdom.

I områder av fylket hvor det finnes busstilbud vil et slikt tilbud åpne opp nye og spennende muligheter for å besøke venner og delta i idrett og andre fritidsaktiviteter. Samtidig ønsker vi å presisere at vi også ønsker å forbedre tilbudet i flere områder, slik at enda flere kan benytte seg av kollektivtransport. Å forbedre rutetilbudet og senke prisene er ikke motsetninger.

Alle som ønsker å reise kollektivt burde få mulighet til det, herunder barn og ungdom. Miljøpartiet De Grønne står for et skikkelig løft for bruk av kollektivtrafikk, med et mål om at kollektivreiser skal være et reelt alternativ for enda flere enn i dag.