Skrevet av: Sivilarkitekt John Arne Traasdahl – leder arkitektur og plan Norconsult Harstad.

Samuelsen relanserer samtidig tankene rundt en ny bypark, som et tiltak for å skape et (mer) attraktivt sentrum. Det kan virke som om at disse tankene resonnerer godt hos både næringsdrivende og politikere i Harstad. Enkelte hevder at dette er eneste løsningen.

Det som er helt sikkert, er at dette ikke er eneste løsning. At det ligger et betydelig potensial for positiv sentrumsutvikling her, med flere synergier for bylivet, har Samuelsen selvfølgelig rett i. Jeg skal avstå fra å mene så mye om hvor veien skal gå. Det spørsmålet krever bredere vurderinger enn dette formatet tillater, og ikke minst, være avhengig av hva man ønsker å anvende denne sentrumstomten til. Det er nettopp arealbruken som foreslås i skissene til Samuelsen, som fremkaller litt forhøyet puls hos meg og, i fare for å oppfattes som festbrems, fremprovoserer litt forsiktig veiving med «fagvimpel».

foto
VEILØSNING: Geir Samuelsen har i mer enn 15 år i ulike sammenhenger ment at den beste løsningen for sentrum vil være å legge veien over torvet Foto: Andreas Isachsen

Den idérike Kunstneren har i dette «verket» vært raus med grønnfargen, og komposisjonen faller da, etter mitt faglige skjønn, ut av balanse i forhold til formatet for å si det i litt maleriske termer. I praksis vil arealdisponeringen som skissene viser være en «sløsing» av verdifullt, lett byggbart, sentrumsareal som en liten by, med noen få fullendte sentrumskvartaler, ikke kan tillate seg. Spesielt hvis man er opptatt av å aktivisere indre del av sentrum også innenfor ordinær arbeidstid og utenom sommermånedene. Harstad kommune omtaler selv teamet på sin hjemmeside for sentrumsplanen: «for å oppnå et bedre bymiljø må vi utvikle tettere byer og steder …» – altså sentrum må fortettes.

Jeg tror vi alle er enige i at det er hyggeligere å oppholde seg i en by med raust innslag av grønt. Alle kan forelske seg i tanken om å la barna løpe barfot over enga og gjerne få servert noe leskende på en uteplass i sola de dagene været tillater det. God byplanlegging evner å fange opp arenaer for dette og samtidig legge til rette for fortetting. Jeg er sikker på at en balansert kombinasjon av bygg og parkareal i dette sentrumskvartalet, vil bidra til et langt mer «frodig» byliv enn en ny gressmatte/ park i det omfanget som Samuelsen har vist.

Gjeldende sentrumsplan fra 2016 har (heldigvis) satt av arealer til både bygg og park/torg men med noe lav utnyttelse etter mitt skjønn. En rekke senere utviklingstrekk har dessuten resultert i at torgavgrensningen som planverket legger opp til mangler tilstrekkelig forankring i konteksten som nå råder. Dette alene bør være grunnlag godt nok for en revurdering av situasjonen.

Harstad kommune har nå også ervervet Torvet 8, den gamle bussterminalen som har splittet området i to deler. At «vi» nå har hånd om hele denne eiendommen forenkler både planlegging og realisering av nye tiltak på området. Harstad kommune har selv virksomheter som kan egne seg å lokalisere på et så sentralt og utadvendt tomteareal. Som kjent, har planene for nytt biblioteket strandet. Det bør da åpenbart vurderes om ikke «vår egen» tomt, i hjertet av Harstad, er det rette stedet å lokalisere denne utadvendte funksjonen på. Vi trenger ikke gå lenger enn til vår naboby i øst for å se gunstig resultat av et slikt byplangrep. I Narvik «ofret» man deler av en større plenflate og fikk lokalisert sitt nye bibliotek i et bygg med tett kobling mot torget deres. Jeg er temmelig sikker på at dette har gitt langt mer konsentrert folkeliv i hjertet av Narvik enn parkarealet de ofret. En tilsvarende etablering i vårt sentrumskvartal tror jeg kan bli enda bedre.

Samuelsen skal ha ros for å løfte fram diskusjonen rundt dette nå. Tiden er mer enn moden for en helhetlig vurdering av dette store bykvartalet, som tar inn over seg de utviklingstrekkene som området har gjennomgått siden sentrumsplanen ble vedtatt. Først da kan man ta stilling til om man fortsatt må veive tre ganger med rattet for å runde kvartalet.

Jeg håper at politikere og næringsdrivende viderefører det gode initiativet, men uten å forhaste seg og forspille muligheter som nå ligger her. Jeg registrerer at ordfører Kari-Anne Opsal, heldigvis, vil avvente politisk behandling til at alle argumentene er synliggjort. Dette tolker jeg som et signal om at kompleksiteten i byplanlegging forstås, og at det nå innledes en god prosess som endelig kan få realisert dette viktige sentrumsområdet i hjertet av Harstad.