Av: Monica Ahyee, regiondirektør, Innovasjon Norge Nordland Øyvind Enstad Haga, regiondirektør, Innovasjon Norge Arktis

Nord-Norge har lenge vært sett på som landets ressurskammer, rikt på naturressurser som bidrar til viktige næringer som fiskeri, oppdrett, energi og gruvedrift. Men vi står nå ved et vippepunkt. Vi må anerkjenne at vi beveger oss fra en tid der fokus primært har vært på utnyttelse av ressurser, til en tid der innovasjon, teknologi og bærekraft er nøkkelen til økonomisk fremgang og velferd.

Vi kan reflektere over fortiden, gripe mulighetene som ligger i nåtiden, og se fremover med optimisme. Forvaltningen av norske petroleumsressurser har gitt oss en betydelig økonomisk gevinst, selv om det ikke var åpenbart at det ville bli slik. Nå er det vår tur å ta viktige, langsiktige avgjørelser for fremtiden på andre næringsområder.

Som resten av landet har Nord-Norge sett en positiv utvikling innen entreprenørskap og skalering. Vi står nå ved et kritisk vippepunkt. Kapitalmarkedet blir strammere, og gründeraktiviteten synker. Det er avgjørende for oss å sikre at disse trendene ikke hindrer innovasjon og omstilling i regionen. Det er på tide med en ny gründerplan, med et spesielt nordnorsk fokus.

En annen utfordring er demografiske endringer. Antall yrkesaktive vil begynne å synke innen et tiår, noe som gjør behovet for innovasjon og teknologi enda mer presserende. Dette gir oss en mulighet til å tenke nytt om distrikts- og regionalpolitikken. Vi må ikke bare skape arbeidsplasser, men også tiltrekke folk til områdene hvor mulighetene finnes.

Kunstig intelligens, og teknologi generelt, er et felt vi i Nord-Norge må omfavne. Dette er ikke bare et nasjonalt, men også et regionalt vippepunkt. Vi har allerede sterke forskningsmiljøer og bedrifter som arbeider med disse temaene. Vi bør sette søkelys på å utnytte dette potensialet for å drive innovasjon og verdiskapning i regionen.

Når det gjelder klima, må vi sette fart på den grønne omstillingen. Nord-Norge, med sin unike natur, kraftressurser, prosessindustri og maritime industri, har alle forutsetninger for å bli en leder innen grønne løsninger. Dette er vårt neste vippepunkt.

Vi står ved et avgjørende øyeblikk i Nord-Norges historie. De valgene vi tar nå vil forme vår region for kommende generasjoner. Vi har en unik mulighet til å skape et robust, bærekraftig og innovativt Nord-Norge, men for å gjøre det, må vi være modige, visjonære og villige til å omfavne endring.

Vi trenger mangfold og bærekraft i økonomien vår. Det betyr flere bransjer og type næringer i Nord-Norge utover råvareindustrien. Både reiseliv, kreative næringer, tjenesteytende og landbruk er viktige næringer for mangfold i tilbud, arbeidsplasser og attraktive samfunn.

Den økende digitaliseringen gir en unik mulighet for dette. Ved hjelp av teknologi og digitalisering kan vi skape nye typer virksomheter som kan operere fra hvor som helst, og dermed skape arbeidsplasser og attraktivitet i alle deler av Nord-Norge. Digitaliseringen gir oss også muligheten til å styrke eksisterende næringer, gjennom mer effektiv drift, nye forretningsmodeller og bedre beslutninger basert på data og analyser.

Et annet område vi trenger å fokusere på er utdanning og forskning. Vi må sikre at vi har folk med den rette kompetansen for fremtiden. Her har vi mye å vinne på økt samarbeid på tvers av institusjoner, næringer og sektorer. Vi bør etablere sterke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige aktører, for å sikre at vi utdanner folk for fremtidens arbeidsmarked, og at vi forsker på de områdene som er mest relevante for Nord-Norge.

Klimaendringer er også et område der Nord-Norge har en viktig rolle å spille. Vi er blant de regionene i verden som vil bli mest påvirket av klimaendringer, men vi har også mange muligheter for å bidra til løsninger. Vi har rike naturressurser som metaller og mineraler som verden trenger. Vi har vann, vind og biomasse som kan brukes til å produsere ren energi. Vi har sterke kompetansemiljøer innen havbruk og havteknologi, som kan bidra til å utvikle løsninger for mer bærekraftig matproduksjon og transport. Og vi har store arealer som kan brukes til karbonfangst og -lagring.

Til sist, men ikke minst, må vi ikke glemme verdien av det unike nordnorske samfunnet. Vi har sterke fellesskap, en rik kultur, fantastisk natur og et levende samfunnsliv. Disse kvalitetene er ikke bare viktige for livskvaliteten vår, men også for attraktiviteten til regionen vår. De gir oss en sterk identitet, noe som er avgjørende for å tiltrekke oss og beholde mennesker og virksomheter.

Dette er vårt vippepunkt. La oss gripe dette øyeblikket og forme en lys og bærekraftig fremtid for Nord-Norge!

Årets tema for Arctic Innovation Week 2023 er Vippepunkt og AIW går av stabelen 16. – 22. oktober.