Av: Svein O. Leiros, fylkesleder Troms Senterparti

Oppslaget i avisen etter fylkesstyret i Troms Senterpartiet sitt vedtak om å avholde et nytt nominasjonsmøte, krever en del korrigering i forhold til hva som er fakta.

Fylkesstyret har fått inn to separate klager, en fra Birger Holand, Kvæfjord Senterparti og Espen Ludviksen, Harstad Senterparti og en fra Troms Senterungdom. Begge klagene går på forhold knyttet til nominasjonsmøtet i Troms Sp, avholdt den 26/11-22. Hovedessensen er hvorvidt det har vært brudd på vedtektene i forbindelse med nominasjonsmøtet og om Tromsø Sp har brutt vedtektene når de skulle velge utsendinger til nominasjonsmøtet.

Det er fylkesstyrets plikt og ansvar å behandle denne type klager. Fylkesstyrets flertall har ikke behandlet dette som et spørsmål om lista skal forkastes eller ikke, men som et spørsmål om det har vært brudd på vedtektene.

Fylkesstyret hadde den 10/1-22 en lang, god og seriøs behandling på klagene. Ut ifra den dokumentasjon som er kommet fram i saken, så har flertallet i Fylkesstyret kommet fram til at Tromsø Senterparti har brutt vedtektenes paragraf 8.2. Når fylkesstyret finner at det har vært brudd på vedtektene, blir konsekvensen at det innkalles til nytt nominasjonsmøte, som fylkesstyret er enige om at skal avholdes den 25/2-23.

Fylkesleder vil påpeke at det er uriktig påstand at generalsekretær Knut M. Olsen har blandet seg inn i saken. Generalsekretæren fikk klagene tilsendt samtidig som fylkesstyret og har således blitt gjort kjent med disse av klager selv. Han er forelagt innhentet informasjon og gitt sin vurdering til fylkesstyret i forhold til dette. Samtidig har han understreket at det er fylkesstyret etter vedtektene som har ansvaret for å ta den endelige avgjørelsen.