Av: Linda Helen Haukland, påtroppende gruppeleder Nordland KrF og sentralstyremedlem

For Nordland KrF er det avgjørende at innbyggerne våre får gode og likeverdige helsetjenester. Derfor har vi gått til valg på å sikre at akuttmottak og fødetilbud verken reduseres eller forsvinner, men heller styrkes fremover. Og vi er opptatt av at alle lokalsykehusene bevares og kan drive slik at vikarbyråene ikke blir den foretrukne arbeidsgiveren for dyktige fagfolk. Det krever at Helse Nord forstår seg selv som en del av Helse-Norge og ikke en utpost som skal behandles annerledes enn de andre regionale helseforetakene. For det er akkurat det som skjer nå. Helse Nord får oppdrag de andre helseforetakene slipper. Det kan vi ikke finne oss i.

På helsefeltet er det nå en rekke offentlige utredninger som skal legge grunnlaget for nasjonale endringer regjeringen vil gjennomføre. Alle de regionale helseforetakene, med unntak av Helse Nord, vil få sine endringsprosesser knyttet opp mot Stortingets behandling av disse. Nord-Norge får nå en annen medisin fra statsråd Kjerkol som Helse Nord aksepterte fra dag en: å se på en ny funksjonsdeling i helseforetaket for å sikre en sunnere økonomi. Underforstått at noen sykehus og regioner blir vinnere, andre tapere. Eller en sentralisering av akuttkirurgi og fødetilbud, slik vi har sett lekkasjer om fra arbeidsgruppen som nå ser på dette. Lokalsykehus i våre regioner er også i fare, uten at vi ennå vet om Stortinget får endringene i nord til behandling engang.

Hvorfor skal Helse Nord finne seg i å omstruktureres før Stortinget har behandlet og lagt føringer for de endringer som skal skje på helsefeltet fremover? Kan det være at det er spesielle utfordringer hos oss som gjør at Helse Nord «er ute av kurs», for å sitere direktør Marit Lind, utfordringer som bare forsterkes gjennom det som nå skjer? Hvorfor får ikke Helse Nord omstille seg på lik linje og på samme premisser som helseforetakene lenger sør, basert på det enorme kunnskapsgrunnlaget som er skapt gjennom flere offentlige utredninger? Disse spørsmålene kan vi ikke se at noen til nå har svart ut på.

Prosessen går ut over attraktiviteten til sykehusene som arbeidsplass og er i seg selv med å forsterke utfordringen knyttet til rekruttering. For Nordland KrF har akuttkirurgi og fødetilbud vært et krav på alle lokalsykehus, inkludert det nye sykehuset i Narvik. Når det nå sås usikkerhet til disse tilbudene er det en logisk følge at fagfolk blir usikre på om de har jobb eller ikke. Det setter gode rekrutteringstiltak tilbake og skaper grobunn for mer vikarbruk. Dersom dette skal snus må også endringene i Helse Nord skje gjennom demokratiske prosesser. Vi kan ikke ha en befolkning i nord som lurer på om de får den helsehjelpen de trenger fremover.

Nordland KrF ber myndighetene om å innse urimeligheten i at Helse Nord skal kjøre store endringsprosesser i forkant av Stortingets behandling av hele helsefeltet og slik at Nord-Norge forskjellsbehandles fra resten av landet. Fødekvinner og akutt syke skal ikke bære byrden av at det er utvist dårlig økonomisk styring i helseforetaket. Å hindre utstrakt vikarbruk krever ikke en ny funksjonsdeling. Det krever lederskap som tar ansvar for en endret og mer bærekraftig drift innen dagens funksjonsdeling.

Vi minner om at Kjerkol ikke bare er helseminister. Hun er også omsorgsminister. Og akkurat nå trenger vi mer omsorg for den opplevde tryggheten og sikkerheten til innbyggerne i nord når det gjelder helsetilbudet fremover.

P.S. Dersom det trengs gode forbilder, kan sykehuset på Gravdal være verdt et besøk. Her har man klart å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte i stor grad blir og trives.