Skrevet av: Heidi Elisabeth Pedersen, fylkesleder FO Troms og Finnmark

Nå forbereder politikerne seg til høstens valgkamp. For mange vil skole være en av de viktigste sakene. Til dem er budskapet til FO enkelt: Invester i skolemiljøet. Det er helt avgjørende for barnas fremtid.

Alle er opptatte av at barna skal ha det bra på skolen. Gjennom rapporter og politiske utspill kommer det flere forslag for å styrke skolen, ofte knyttet til det faglige innholdet og lærernes kompetanse. Det er vel og bra, men det er på høy tid at både politikere, forskere og skoleledere i større grad prioriterer skole- og læringsmiljøet til elevene.

Elevundersøkelsen fra 2022 viser alvorlige tall som bør bekymre oss. Den viser at andelen elever som opplever mobbing øker på alle skoletrinn, sammenlignet med året før. Økningen på 10. trinn og på VG1 skjer etter flere år med avtakende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018. De yngste elevene er mest utsatt.

FO er fagforeningen for sosialarbeiderne og organiserer mange av de skoleansatte som jobber særskilt med å løse sosiale problemer, som mobbing eller skolevegring. Når vi vet hvilke konsekvenser mobbing har, er det alvorlig at dette ikke blir tatt nok på alvor, verken av politikerne, myndighetene, skoleeiere eller den enkelte skole.

Det krever mer enn bare fagfornyelse og økt kompetanse hos lærerne. Selv om det ofte kommer forslag for å styrke lese- og skriveopplæringen eller forbedre mattekunnskapen, mangler vi det samme engasjementet for gode skolemiljø.

Mens forslag knytta til den faglige utviklingen er konkrete, er forslag knyttet til elevenes psykososiale miljø ofte overordnet og kun nevnt i en bisetning. Det ser vi i offentlige utredninger, regjeringsplattformen og forskningsrapporter. Alle skriver at «laget rundt eleven» må styrkes, uten at de går nærmere inn på hva det faktisk betyr.

Hvis man vil mobbing til livs må vi være mer konkrete, både i beskrivelsen av hvem dette skal laget skal bestå av, hva de skal gjøre og hvordan de skal jobbe.

I dag jobber det om lag 3 000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i norske skoler. Miljøterapeuter jobber målrettet med skolemiljøet, både i klasserommet, i skolegården og på digitale flater. De har kompetansen som trengs for å utgjøre, eller være vitale deler av, dette laget. Dette er ansatte som kan fange opp barn som strever av ulike grunner, sette inn nødvendige tiltak og skape et bedre læringsmiljø sammen med lærerne.

Men miljøterapeuter er ikke lovpålagte, og det koster penger. I tider med stramme budsjetter kan det være fristende å ty til standardiserte mobbeprogrammer og lettvinte løsninger fremfor å ansette miljøterapeuter. Selv om disse er utdannet særskilt til å oppdage og følge opp mobbing og utenforskap.

Det koster gjerne mer i dag, men vi har sett at miljøterapeuter fungerer forebyggende og bidrar til å redusere enda større utgifter på sikt.

Dette handler om å investere i skolemiljøet. Fordi en god oppvekst varer livet ut.