Av:

Pasi Välimäki, generalløytnant og sjef for den finske Hæren

Karl Lorentz Engelbrekt Engelbrektson, generalmajor og sjef for den svenske Hæren

Lars Sivert Lervik, generalmajor og sjef for den norske Hæren

I dag øver 30.000 soldater fra 27 nasjoner for å utvikle evnen til å operere sammen under de svært krevende forholdene vi har her i nord. Øvelse Cold Response (CR-22) understreker den geopolitiske betydningen av den nordiske regionen, styrker forsvarssamarbeidet, og sender et sterkt signal utad.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene har aktualisert betydningen av et sterkt nordisk forsvarssamarbeid gjennom «Nordic Defence Cooperation» – NORDEFCO. I 2019 ble 10-års jubileet markert, der de nordiske forsvarsministrene stilte seg bak en ny mekanisme for konsultasjoner og samarbeid. Samarbeidet omfatter felles nordisk flytransportstøtte, materiellutvikling og investeringer, internasjonale operasjoner, samtrening og øvelser, kommunikasjon mellom hovedstedene, forenklet tilgang til hverandres territorium, og felles situasjonsforståelse. Den nylig inngåtte kontrakten om ny nordisk kampuniform, spesielt tilpasset operasjoner i vårt arktiske klima, er et konkret resultat av samarbeidet.

Bundet sammen gjennom felles geografi, historie, kultur og verdier er vi både gjensidig forpliktet og har felles interesse av å opprettholde fred og stabilitet i vår region. De siste ukers krigshendelser i Ukraina viser med all tydelighet behovet for koordinerte forsvarsplaner som bygger en forutsigbar og troverdig terskel. Hærene i Norden løser ikke denne oppgaven alene, men vårt samarbeid øker både fleksibilitet og handlingsrom og bidrar til å heve den militære terskelen som enhver potensiell motstander må ta hensyn til.

Finland, Sverige og Norge har inngått en trilateral avtale som fokuserer spesielt på operativt samarbeid og utvikling av en felles militær situasjonsforståelse på Nordkalotten. Samarbeidet inkluderer også planlegging og gjennomføring av nødvendige felles øvinger. Øvelse CR-22 er svært viktig da det gir oss muligheten til å utvikle vår evne til å jobbe sammen, lede hverandres styrker og etablere teknologiske kommunikasjonsløsninger som snakker sømløst sammen.

Det nordiske forsvarssamarbeidet fremmer våre lands verdier og er en gjensidig forpliktelse til å jobbe for demokratiske, trygge og åpne samfunn. Som naboer står vi sammen i møte med fremtidige utfordringer. En krise som treffer regionen påvirker oss alle, og vår evne til å håndtere denne betinger et samarbeid i fredstid. Derfor øver vi sammen under CR-22, og derfor tar vi nå samarbeidet ytterligere steg videre. For forutsigbarhet, styrket nordisk motstandskraft og felles situasjonsforståelse. Alt i den hensikt å bevare fred i Norden.