Krigen i Ukraina utsetter befolkningen for lidelser og mange lever under umenneskelige forhold. Norsk sykepleierforbund (NSF) støtter kampanjen #NursesforPeace som fordømmer krigshandlingene, og at sykepleiere og helsearbeidere i Ukraina må få lov til å gjøre jobben sin uten frykt for å bli påført skade på seg selv eller pasientene de jobber for. Vi har nylig lest om jordmor Lina Thingstad fra Tromsø som oppholder seg i grenseområdet mellom Romania og Ukraina for å hjelpe å bistå flykninger der.

Til tross for en urolig verden vil NSF Troms og Finnmark løfte frem rett til heltid som helt avgjørende for god kvalitet og pasientsikkerhet, rett kompetanse i helse- og omsorgssektoren og sikre et godt arbeidsmiljø.

Rundt 25 prosent av sykepleierstillinger som ble lyst ut i 2021 i helse- og omsorgssektoren i Troms og Finnmark var deltid, på landsbasis var tallet 40 prosent. Det varierer imidlertid stort fra kommune til kommune, og mellom de ulike helseforetakene. Senja kommune lyste ut 51 prosent som deltidsstillinger og Harstad fulgte hakk i hæl med 42 prosent. Vi registrerer samtidig at 80 prosent av stillingene i Alta og Tromsø lyses ut som heltid, det er bra!

Heltid er for de fleste helt nødvendig for å kunne betale regninger, ha mulighet til å ta opp boliglån og kunne forsørge seg selv og sin familie. Det gjelder også for sykepleiere. Å jobbe deltid gir en uforutsigbar økonomi, arbeidstid og fritid. Stor andel deltidsarbeid kan gå ut over kvaliteten på tjenestene, og svekke pasientsikkerheten. Når vi i tillegg vet at det mangler nesten 7000 sykepleiere, er det meningsløst av arbeidsgiver å tilby stillinger helt ned mot 30 prosent!

NSF mener at heltidsarbeid skal være en rettighet og må oppnås uten økt helgebelastning. Det å jobbe maks tredje hver helg er et viktig prinsipp for sykepleiere. Vi vet at arbeidstidsordninger og arbeidsbelastning er viktige bidrag for å beholde og rekruttere sykepleiere. En av fem sykepleiere slutter før det er gått ti år. I tillegg ser vi i år en kritisk nedgang i søkere til sykepleierutdanningen sammenliknet med 2021. UiT Harstad har hele 36 prosent nedgang.

Politikere og administrativ ledelse oppfatter store stillinger som fordyrende og støtter derfor ikke alltid tiltak for å få til en heltidskultur. Paradokset er at kommunesektoren innenfor helse - og omsorg i Troms og Finnmark brukte 139 millioner kroner på vikarutgifter i 2020, mens sykehusene i fylket brukte til sammen 75 millioner kroner. Dette viser at pengene fins, men brukes på kortsiktige og dyre løsninger.

NSF støtter regjeringens ambisjoner om å styrke arbeidstakers rettigheter. Hurdalsplattformen slår fast at hele og faste stillinger skal være standarden i helsetjenestene. Forslaget om en egen opptrappingsplan for heltid, og det at regjeringen vil satse på modeller med økt grunnbemanning er interessant. Dette er viktige momenter for å beholde ansatte og styrke rekrutteringen til yrker som det er kritisk mangel på.

Årets lønnsoppgjør er allerede i gang, og er en gylden mulighet for arbeidsgiversiden til å bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere. Økt lønn er et sentralt virkemiddel med tanke på å beholde og rekruttere livsviktig kompetanse, og sammen med hele faste stillinger vil det bidra til å sikre kvaliteten i helse og omsorgstjenesten. Det fortjener pasienten!

Lena Røsæg Olsen Fylkesleder

Mari-Ann Benonisen nestleder

Åshild Østlyngen nestleder Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark