Av: Heine Bakkeid og Jan Meyer Kvæfjord Venstre

Kvedfjord Fabrikker AS sitt regulerte område på Borkenes sjøfront er nå solgt til selskapet Pelagia som er et norsk selskap som også opererer internasjonalt. Selskapet er konsentrert om å utvikle produkter blant annet gjennom bruk av restavfall fra laks- og annen fiskerivirksomhet.

Pelagia AS, Egersund Fisk AS og Welcon Invest AS fusjonerte i 2014 og ble Pelagia.

Pelagia fikk derav to store divisjoner der fisk til forbruk og proteinkonsentrat som fiskemel og fiskeolje ble selskapets industrielle fokus. Pelagia og Welcon var en av ledende produsenter av proteinkonsentrat som fiskefôr og olje. Epax Norge ble en del av Pelagia i 2017 som del av helsespesifikk divisjon som er særlig kjent for produksjon av omegaolje. Siden 2014 har Pelagia utvidet seg ytterligere der Hordafor med proteinkonsentrat, lakseolje og beredskapstjenester, ble en del av Pelagia fra 2022. Aquarius er også kjøpt opp av Pelagia.

Dette er et stort industriforetak som nå er etablert på Borkenes.

Selskapets idé er å videreforedle avfall fra fiskeindustrien som omfavner blant annet avfall fra foredlingen av fisk for salg. Dette er en ressurs som tidligere har vært restavfall som fiskeindustrien nå må ta vare for videreforedling til fiskefor og olje som gir helseprodukter og for til lakseproduksjonen. I utgangspunktet er dette god venstrepolitikk som bidrar til god ressursforvaltning. Vi skjønner uroen blant beboere i området. Mangelen på informasjon om etableringen er også med på å forsterke denne uroen.

Utfordringene er mange med denne type etablering der lagring av ensilert materiale fra fiskeindustrien skal foregå i tanker på området.

Pelagia har nå kjøpt området til Kvedfjord Fabrikker og er etablert på dette industriområde. Dette er godkjent av Kvæfjord kommune. På område er det etablert tanker og flere tanker vil komme. Slik er situasjonen.

Ute på havbruks- og i fiskerinæringen sine ulike fasiliteter finnes det ensileringstanker på slakterier, fileteringsanlegg og oppsamling av død laks ved anleggene. Spesialbåter vil bringe inn materiale som ensilert og som så skal lagres i tanker på området på Borkenes.

I ensilering brukes det kjemikalier. Maursyre er et av disse kjemikaliene. Dette er helseskadelig ved innånding, gjennom huden eller å få det inn gjennom munnen. Dette kan skape helsefarlige gasser. Dette krever verneutstyr og reguleringer der arbeiderne må ha sertifikater som skal sikre god vern. Arbeidstilsynet er kontrollinstans. Dette er sikringstiltak som skjer ved den enkelte silo eventuelt også ute på anleggene i fiskeindustrien.

Det skrives også noe om soner rundt tankene der det kan være fare knyttet til tennbare gasser i kontakt med oksygen (luft). Dette er i områder nært opp til tankene.

Det er viktig at driverne av anlegget er seg bevisst at det ligger nært bebyggelse og i sentrum av Borkenes. Avfall som av en eller annen grunn blir liggende utenfor tankene, må umiddelbart fjernes. Det må også sikres slik at det ikke kommer i berøring med jord. Lukt og eventuell rotteinvasjon må hindres i området. Området må også sikres mot tilgang for uvedkommende.

På vegne av innbyggerne forventer vi at selskapet vil sikre området og de som bor i område mot sjenerende lukt og andre forhold som befolkningen vil kunne erfare når drifta er i gang. En åpen dialog rundt denne etableringa vil kunne bidra til kunnskap og trygghet for folk som er urolige for ulike konsekvenser som så lett skapes når god informasjon ikke gis. Venstre har registrert kommunedirektøren sitt ønske om informasjon til folk i område fra selskapet. Svaret fra selskapet er at selskapet bare ønsker å forholde seg til kommunen. Det svaret forsterker bare uroen.