Så langt virker konklusjon til disse ulike aktørene til å være entydig positive. Gårdeierforeningen Harstad AS, som undertegnede er leder for, stiller seg bak alle de gode innspillene som er kommet frem så langt i debatten.

Vi registrerer at tematikken også har nådd noen av våre politikere. Det øker vår forventning til gjennomføring av endring i trafikkbildet gjennom sentrum.

Hvorfor er gårdeierne positive? Gårdeiere har en sentral posisjon for næringslivet i byen (og andre byer for den saks skyld). Vi eier og forvalter byggene som de ulike næringsaktører har tilhold i.

Næringsaktiviteten i Harstad er bredt sammensatt, kanskje med særlig vekt på handel/detaljhandel/restaurantvirksomhet. Gårdeiere er helt og holdent avhengig av at aktørene har omsetning og overskudd, som igjen er helt avhengig av at kunder besøker sentrum.

Det sies at gårdeieres suksess er lik næringsaktørers suksess, som igjen skyldes tilgang til kunder. Kunder som ønsker å besøke et enda mer attraktivt sentrum. Det er denne suksessen i form av inntjening som skal bidra til at bygg kan vedlikeholdes til glede for alle som bruker sentrum.

Et sentrum som preges av slitte bygg og forfall skaper ikke noe godt bilde av byen. Ingen ønsker å ha det slik.

Det springende punkt blir derfor hvordan få flere til å trekkes mot sentrum. Her har Harstad kommune gjort veldig mye positivt de siste årene. Så langt går det imidlertid et klart skille mellom den delen av sentrum som har blitt tilført offentlige midler og den delen som, så langt, ikke har fått tilgang til de samme midlene.

Fra linjen mellom Torvet 1A og Torvet 10 retning mot selve torvet i retning kulturhuskaia, har det meste av ressurser blitt lagt ned. I den andre retningen ser det fortsatt like slitt ut. Noe skjer imidlertid her også. Oss bekjent har kommunen ervervet «bussterminalbygget». Vi antar at det ligger en klar plan om sanering av dette bygget, som igjen kommer til å åpne opp et enormt areal full av enorme muligheter.

Det samme store mulighetsrommet skapes også av den fornyelsen som skjer på Larsneset. Det er bare å takke Nordic-gruppen for det de tilfører byen.

Er vi da tjent med en kronglete gammel vei som snor seg gjennom sentrum til skade for de næringsaktørene som grenser til denne veien. Uterommet ødelegges. Slik skal det ikke være. Det skal skapes uterom som gir potensiale for næringsutvikling.

En vei tvers gjennom sentrum slik Geir Samuelsen så ypperlig har laget en illustrasjon på, mener vi er den riktig løsning for trafikk gjennom sentrum. Fartsgrense på 20-30 km/t vil verken skape støy, langt mindre støv (altså mer miljøvennlig) og sist men ikke minst være trygt for fotgjengere. En omlegging vil således være et betydelig bidrag i kampanjen som ble startet sist vår for å få ned mengden svevestøv i sentrum.

Vi kan lese i HT at det stilles noen spørsmål hvorvidt en vei med rundkjøring får plass/rom nok til å kunne realiseres. Vi tror at dette er tekniske spørsmål som lar seg løse. En veiomlegging må ikke stoppes grunnet en diskusjon som styres av «konstruerte» begrensninger for en realisering.

Selvsagt vil en slik veiløsning også skape noen utfordringer for de gårdeiere som i fremtiden vil få sin tomtegrense mot denne tenkte nye veien, men vi er sikre på at kommunen vil være løsningsorientert slik at en veiomlegging ikke skader disse virksomhetene. (I dag leveres varer i det området som veien er foreslått lagt). Her må detaljene finstuderes.

Hvor raskt en slik veiutløsning lar seg realisere vet vi ikke, men vi oppfordrer politikerne til å lytte til innspillet fra Edvind Stene (Frp), som maner til å bli enige og ikke holde på med seigpining i form av omkamper og utsettelser av et mulig positivt vedtak.

Taperne i et bilde der utsettelser og uthaling av gjennomføring vil være brukerne av sentrum (befolkningen), tilreisende, næringsaktører og gårdeiere.

Vi minner om at Harstad også var med i sluttrunden om kåring av å være Norges mest attraktive by. En tittel som i seg selv markedsfører byen og skaper selvtillit og investeringslyst for både befolkning og næringsaktører.

Vi føler oss veldig sikre på at denne veien vil bidra til en bedre realisering av planer for området som i dag huser en stor P-plass og ikke minst der busser og taxier har sitt tilhold i dag.