Av: Bård Meek-Hansen, Grovfjord

Rådmann Torbjørn Simonsen har lagt frem forslag til budsjett for perioden 2023-2026. For å redusere driftsunderskuddet foreslår han å kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen med å legge ned skoler, barnehager, og omsorgsplasser for eldre og sentralisere disse til hovedsakelig Evenskjer. Barn fra Kongsvik skal busses til Evenskjer, barn fra Sandstrand til Grovfjord alternativt Evenskjer.

Politikerne står frem i media og forsikrer at nedleggelsene ikke kommer til å skje. På samme måte som de gjorde i fjor og året før etter rådmannens fremleggelse av budsjett.

Nytt av året er dog at man prøver å forankre strukturendringene med å sende ulike alternativer på høring, både innenfor skole og eldreomsorgen.

Jeg kunne egentlig ha kopiert mitt innlegg i Harstad Tidende fra i fjor høst hvor jeg kritiserte våre politikere for manglende styring. Men jeg skal la det ligge. Situasjonen er alvorlig nok som den er, og administrasjon og politikere gjør vel så godt de kan.

Å balansere et kommunebudsjett er tydeligvis ikke enkelt. Kommunen har en rekke lovpålagte oppgaver som den løser etter beste evne. Det er vanskelig å styre inntektssiden, dette er hovedsakelig styrt ut ifra antall innbyggere og alderssammensetning av disse.

Utsiktene for kommunen er i så måte dyster lesning. I neste 4-års periode blir det 60 færre elever i grunnskolen, en nedgang fra 438 til 378. Tallene er basert på antall barn i kommunens barnehager i dag.

I tillegg blir vi bare eldre og eldre, antall personer over 80 år vil i 2050 ha økt med 413, fra 298 i dag til 711, en økning på nesten 240%! Eldre i dag er helsemessig bedre rustet enn tidligere, men økningen er så stor at dette likevel vil øke behovet for kostbare institusjonsplasser. Alle andre aldersgrupper i kommunen vil ha en nedgang.

I så måte er det enkelt å forstå rådmann og politikere, de er nødt til å kutte i kostnadene for å balansere budsjettet. Og når antall barn og eldre i de ulike delene av kommunen synker eller øker, må tjenestetilbudene tilpasses.

Problemet er bare at når skoler legges ned så forsterker det den demografiske utviklingen. Fjerner du skolen fra Sandstrand og Kongsvik, så bidrar dette til å forsterke den negative befolkningsutviklingen vi ser i deler kommunen. Og hvem sier at det vil stoppe med disse nedleggelsene, i teorien kan vel alle busses til Evenskjer, om lag 400 elever er jo en liten skole i de store byene.

En sentralisering av tilbudet til de eldre vil ha samme effekt. Blir forslaget om nedlegging av Grovfjord Bo og Servicesenter vedtatt mister 16 kvinner jobben. Dette er viktige arbeidsplasser i Grov som ellers har en hovedvekt av mannsdominerte arbeidsplasser. Jeg vil anta at du har samme effekten på Sandstrand. I tillegg har du det medmenneskelige aspektet i å plassere eldre mennesker langt borte fra hjem og sine kjære.

For å understreke poenget; tiltakene som er foreslått av rådmannen gir en kortsiktig effekt, men løser ikke problemet, den vil etter min mening bare forsterke den negative utviklingen i kommunen! Dette er som å tisse i buksa for å holde varmen.

For Tjeldsund kommune er det alvorlig. Politikerne har store ambisjoner om økning av innbygger tallet i kommunen, men hvem er det som vil slå seg ned i en kommune hvor du ikke aner om det finnes barnehagetilbud til neste år og med faren for at barna må busses lange veier. Hvor omsorgstilbudet skal sentraliseres med de konsekvenser dette kan få for mange.

Tjeldsund kommune har alle muligheter til å bli en skikkelig vekstkommune. Forsvarets utbygging på Evenes, brannskolen på Fjelldal, Egersund Nett sin etablering på Sandstrand, det nye industriområdet som etableres på Sandstrand ved den tidligere Leca fabrikken, Sjøforsvarets styrking av Ramsund Orlogsstasjon, Harstad kommune og Nordlaks sine omfattende planer på Rødskjær samt utviklingen innenfor maritim industri og sjømat næringene i Grovfjord/Sandstrand for å nevne noe. Det blir nok av arbeidsplasser.

Konkurransen med Harstad er og vil bli hard, men nærheten til arbeidsplassene er i favør av Tjeldsund kommune. Men for å få bosatt de som skal jobbe der må Tjeldsund kommune tenke langsiktig, desentralisert og droppe at alt skal lokaliseres til Evenskjer.

Mitt råd til politikerne er:

  • Få en grundig gjennomgang av alle funksjoner og stillinger i administrasjonen. Alt som ikke er lovpålagt eller strengt tatt nødvendig må kuttes, effektiviseres eller fjernes.

  • Dropp bruk av kostbare konsulenter.

  • Total investeringsstopp.

  • Gå i dialog med alle ansatte og få til en lønnsfrys de neste 2-3 årene (aller helst et lønnskutt på noen %, men dette er vel urealistisk å få til).

  • Intensiver byggingen av gjennomgangsboliger. Dette vil sikre tilflytting og øke inntektene.

Jeg er rimelig sikker på at man med dette vil oppnå balanse i budsjettet.

Avslutningsvis et lite hjertesukk om manglende bosetting og boligbygging i distriktene. I dag er bankenes krav til egenkapital høyere i distriktene enn i byene fordi verditapet når huset står ferdig er så stort. Kort sagt får man aldri pengene igjen som man har lagt ut for boligen. Dette er etter min mening en av de store driverne for avfolkningen av distriktene, og kan kun løses med kraftig reduksjon i inntektsskatten for folk som er bosatt i distriktene.

Men dette skjønner dessverre ikke våre sentrale politikere.