Skrevet av: 2. Kandiat Harstad Høyre Rune Stenstrøm, 4. Kandidat Harstad Høyre, Jan Inge Hansen og 10. kandiat Harstad Høyre, Ben Furhovden.

Beredskap er en avgjørende faktor for å sikre innbyggernes trygghet og håndtere ulike former for kritiske hendelser. Samfunnssikkerhet og beredskap er en stor og omfattende oppgave for den norske stat.

Det er stort puslespill hvor mange aktører på forskjellige nivå har roller, ansvar og oppgaver. I dette store puslespillet er Harstad kommune en brikke, med sitt ansvar og sine oppgaver. Overordnet er det slik at det viktigste for Harstad kommune i kriser og under alvorlige hendelser er å sikre innbyggerne, sikre at kritiske oppgaver kan gjennomføres og at kritisk infrastruktur fungerer.

Dette er ikke enkelt og det kreves mye for å kunne ivareta samfunnet under kriser og alvorlige hendelser. Spennvidden fra hva som kan defineres som kriser og alvorlige hendelser er svært stor. Fra større ulykker, naturkatastrofer, via det at vi kan miste grunnleggende infrastruktur som strøm, mat, vann, kommunikasjon, samt terror og til trusler som truer nasjonen, for eks. krig.

Harstad Høyre vil øke innsatsen innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Der vil vi gjøre følgende prioriteringer i beredskapsarbeidet:

  • Jevnlig revidering og oppdatering av planverket

  • Årlige øvelser og trening

  • Informasjon til kommunens innbyggere og kommunens planverk og hva den enkelte må gjøre.

Beredskapsplanlegging omhandler det å ha beredskapsplaner som dekker ulike scenarier. Planene skal inneholde roller, ansvar, myndighet og prosedyrer i krise og ved alvorlig hendelser. For å få til et godt planverk må vi ha kontroll på de totale ressursene i Harstad kommune.

Kommunale ressurser, frivillige organisasjoner, næringslivet, enkelt personer med spesiell kompetanse og ikke minst statlige ressurser som Forsvaret, Sivilforsvare, Vegvesenet og Politiet. Vi må også ha kontroll på kritisk infrastruktur som må fungere i en krisesituasjon. Her må vi samarbeide med de som drifter disse, for eks kraftselskap, teleselskap, drivstoffleverandører etc. Vi må sikre en god og helhetlig respons, og da må vi ha med alle aktører som kan bidra.

Kommunens beredskapsplaner må basere seg på gode analyser, kartlegginger og vurderinger av risiko og sårbarhet. Vi må ha god kunnskap om risikobildet og gjennom det ha et planverk som dekker flere scenarier. Ikke minst må planverket se på interkommunalt samarbeid. Planverket må også inneholde hvordan kommunene interkommunalt samarbeider for å håndtere kriser og alvorlige ulykker. En krise forholder seg sjelden til kommunegrenser, og da må vi i vår region kunne samarbeide på tvers av kommuner og statlige etater. Et planverk må jevnlig revideres og oppdateres, om ikke blir det utdatert og mister sin verdi.

Øvelser og trening er viktig for å kunne teste planverket og se at det fungerer. Øvelser og trening stresstester planverket, og vi vil kunne avdekke svakheter og se områder for forbedring. Dette er noe vi må gjøre jevnlig og systematisk. Øvelser og trening kan gjøres både i større og mindre skala. Harstad Høyre har som ambisjon at det årlig gjennomføres en større øvelse hvor det øves på håndtering av en stor og kompleks hendelse. Samtidig må alle etater årlig ha en stabsøvelse for å teste eget organisasjon.

Informasjon til kommunens innbyggere er særdeles viktig. Innbyggeren må, som minimum, vite hvor de finner informasjon om kommunens beredskapsplaner. Den enkelte innbygger må vite hvilke tiltak de personlig må gjøre for å ha en beredskap for en krise.

Beredskap og samfunnssikkerhet er et stort og omfattende område, som krever mye arbeid for å komme opp på et godt nok nivå. Harstad Høyre vil øke innsatsen innenfor dette området. Vi må ha en operativ tenking. Vi må ha et fokus på at alvorlige hendelser vil skje, vi vet bare ikke hva og når. Da må vi ha et planverk, og en trent og godt forberedt Harstad kommune.