Av: Håkon Vahl, leder Harstad Høyre og hovedutvalgsleder Næring, Klima og Miljø

Leder i Harstad Senterparti tar til orde for kjernekraft og mere vannkraft i et leserinnlegg. Mye av argumentene han legger fram er gode og vi trenger mer energi i framtiden, det som kanskje er utfordringa med dette innlegget er at framtida starter nå, og det haster. Vi vet at vi allerede i 2027/2028 vil mangle energi for å delta i det grønne skiftet og samtidig legge til rette for ny og energikrevende industri.

Kjernekraft trekkes fram som en ting vi må få fart på og at Storting og regjering må åpne opp og starte utredninger på dette.

I en rapport fra Rystad Energy skriver de at disse først kan etableres rundt 2050, og da med en tung statlig involvering. Et annet aspekt er at vi ikke vet hva dette vil koste før etter 2030, men prisen ut til forbruker vil være betydelig høyere enn vindkraft på land. Så jeg mener vi skal si ja til utredninger og komme i gang med å se på hvordan vi kan utnytte denne typen fornybar energi. Dette kan vi ikke vente på,vi må se på andre former for energi, herunder vindkraft på land.

Når det gjelder vindkraft på land vil jeg igjen oppfordre alle kommuner til å ta seg en runde og få forankret i sine kommunestyrer et grunnlag for kunnskapsinnhenting. Dette for å se på om dette er mulig i den enkelte kommune. Jeg vet noen kommuner er fremme i skoen og vil muligens få uttelling her på flere måter. Dette vil skape inntekter for kommunene i form av billigere kraft til innbyggerne i Norge, kommunale inntekter som eiendomsskatt og produksjonsavgift, inntekter på flere 10-talls millioner årlig rett inn i en slunken kommunekasse. Vindkraft på land vil kunne være i produksjon allerede i 2032/2033 om man starter områderegulering og konsesjonsprosesser nå, dette beror på saksbehandlingstiden i kommunene og hos NVE.

Lederen fra Senterpartiet nevner også å oppgradere og bruke de naturgitte vannressursene vi har i Norge. Her vil jeg sitere Norges tidligere statsminister, Jens Stoltenberg, fra hans nyttårstale allerede tilbake i 2001: «Vi er nå kommet dit at tiden for nye store utbygginger av Vannkraftverk i Norge er over»

Inngripen i natur ved nye vannkraftverk er av en betydelig størrelse og er mye mindre reversible enn ved utbygging av vindkraft på land. Troms Kraft har i sine kartlegginger av potensialet for økt vannkraftproduksjon på sine vannkraftverk til kun 250GWh. Dette vil ikke gi noen stor effekt, men kan være en del av energimiksen i fremtiden.

En ting man også underkommuniserer i denne debatten er energieffektivisering. Her ligger det store muligheter for private husholdninger, næringslivet og kommunale og statlige bygg for å spare energi ved målrettede tiltak, og mange av disse finnes det tilskuddsordninger for å etablere.

Det jeg prøver å formidle med dette er at vi må se på en total energimiks og hvordan vi kan møte den grønne omstillingen så raskt som mulig. Vi må se på mulighetene for en energimiks av alle mulige former som ruster oss for en god framtid med nok energi til å møte behovene, som kommer allerede om kort tid.