Åpent brev til Kvæfjord kommune, fra Bente Pettersen, Inger Johanne Thorsen, Robert Karlsen og Eva Berg. De viser til folkemøteT 11. mai.

For en tid siden fikk innbyggerne i Kvæfjord kommune informasjon om Pelagia AS sine planer på Borkenes via Harstad Tidende. Da det virkelig gikk opp for en del av oss hva dette kunne bety for Borkenesmiljøet bestemte vi oss for å engasjere oss i saken. Det ble holdt et folkemøte hvor de nærmeste naboene til industritomta og noen andre i nærmiljøet fikk invitasjon. Møtet ble avholdt den 11. mai. Det kom 28 personer på møtet, med andre ord et godt oppmøte.

Folkemøtet støttet næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser, og vi syns det er bra at det blir ryddet opp i et område som i årevis har vært i forfall, men som innbyggere og naboer etterlyser vi informasjon og er bekymret over mulige uønskede virkninger av tiltaket som nå planlegges, slikt som:

  • Miljøforurensning til luft og sjø

  • Støyplager som følge av Pelagias virksomhet på land og sjø til ulike tider på døgnet

  • Trafikk på veier som langt fra er rigget for allerede etablert trafikk

  • Fugleberget a: Hva vil skje med det etablerte fugleberget der rødlistede krykkjer har etablert seg de senere år?

  • Fugleberget b: Bør ikke ekspertise på området (f. eks ornitolog) kartlegge og vurdere mulige konsekvenser, blant annet muligheten for at fuglene kan spre seg utover nærområdet med de negative konsekvenser det kan ha (jf. situasjonen i Tromsø og Hammerfest)?

  • Verdiforringing av eiendom

  • Andre ukjente ulemper som kan utvikle seg etter hvert

Det ble uttrykt stor frustrasjon og mange spørsmål ble stilt, uten at noen kunne svare på dette fordi ingen hadde informasjon om hva som er i ferd med å skje. Det ble kjent at 4 av de oppmøtte hadde fått nabovarsel, antallet var så få til tross for at ansvarlig søker Prodeco AS har uttrykt at varslet var utvida i forhold til hva regelverket setter som krav. Det var også stor misnøye med innholdet i varslet. Det var meget «tynt»; feil snittegning (tegning som tilhørte et annet prosjekt i Herøy kommune) og ingen fasader eller visning av den visuelle utformingen og høydevirkning, kun et enkelt situasjonskart med noen sirkler som viser hvor tankene skal plasseres og hvor mange kubikkmeter volum de skal ha. Det var så godt som ingen analyser av risiko for eller konsekvenser av miljøforurensning eller andre forhold som vil være viktig for Borkenesmiljøet. Det er tross alt et veldig stort anlegg med 14 ensilasjetanker som skal settes opp i sentrum i tillegg til de som allerede står der. Det samlede volumet på tankene er etter vår utregning 29,8 millioner liter (29 800 kubikkmeter).

Foto: Skisse/privat

I mangel av tegninger/ illustrasjoner fra ansvarlig søker i nabovarsel 8.5.23 har vi på eget initiativ, med grunnlag i informasjon om diameter og volum på nabovarselets situasjonskart og bruk av kartgrunnlag fra kommunens innsynsportal, utarbeidet illustrasjoner av hvor store disse volumene kan bli. Se neste side. Mørk grønne tanker er de som står der fra før.

En av initiativtakerne til folkemøtet, Eva Berg, har vært i telefonisk kontakt med ordfører hvor han redegjorde for at det hadde vært et møte mellom Pelagia AS og formannskap/ næringsutvalg. Samtalen var preget av at det var lite informasjon han kunne gi. Ut fra de sakspapirene vi har mottatt vet vi at ordføreren selv har bedt formannskapet vurdere at møtet hvor saka var behandlet skulle vedtas lukket etter offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 2. Det var enstemmighet om å lukke møtet. Formannskapet vedtok også enstemmig at møteboka og saksprotokollen fikk utsatt offentlighet til kommunen mottar eventuelle søknader fra selskapet, jf. offentlighetsloven § 5.

På grunn av lite informasjon har vi i brev av 30.05.2023 begjært innsyn i saksomslag, det vil si all kommunikasjon til saken, både internt og eksternt.

Vi har også hatt kommunikasjon via e-post med representant for Pelagia AS, Runar Fjellgaard. Han skriver at han har informert kommunen om de planer Pelagia har på den kjøpte tomta, og han har ikke fått inntrykk av at etablering av ensilasjeanlegg var uønsket. Om det var slik ville det vært uaktuelt å etablere seg på Borkenes (denne e-posten kan oversendes hvis ønskelig).

Foto: Skisse/privat

Spørsmål: Hvilke vurderinger ble gjort med hensyn til eventuelle negative konsekvenser for befolkningen på Borkenes når planene om ensilasjeanlegg i så stor skala på tomta ble kjent for formannskap/næringsutvalg før søknad om rivning av eksisterende bygg og kai? Videre i e-posten fra Fjellgaard skriver han at Pelagia AS ikke har noen planer om et informasjonsmøte (som folkemøtet den 11. mai har bedt om), men at de «forholder seg til kommunen».

Spørsmål: Hvilke planer har kommunen for å informere befolkningen om de planer som foreligger for området, og hvorfor velger kommunen å vente med informasjon til søknad om etablering av tankanlegg foreligger? Hvilke vurderinger har kommunen gjort av informasjonsplikten til befolkningen, med å utsette slik viktig informasjon?

Vi vet via Harstad Tidende at Pelagia AS har planer om å iverksette byggearbeider for anlegget og flytting av lagringstanker gradvis fra sensommeren/høsten.

Vi ber kommunen opplyse om prosessforløp for søknader utbygger må sende, hvilke frister som gjelder for de ulike fasene i prosessen fremover, og gi utfyllende informasjon og dokumentasjon i god tid før disse, slik at innbyggerne i kommunen kan ha reell medvirkning i saken. Med bakgrunn i gjennomført nabovarsling kan det se ut til at utbygger går rett på byggesak, uten å gjennomføre plansak (regulering).

Som sagt så er det betydelig uro i befolkningen med tanke på denne utbyggingen. Dette gjelder ikke bare for de som bor i nærheten av anlegget. Uroen sprer seg langt ut i bygda. Vi får henvendelser fra mange som er bekymret og som har tidligere tiders erfaring med sildoljefabrikken som gjorde det nesten uutholdelig å bevege seg utendørs i perioder. Burde ikke politikerne i kommunen ha dette i bakhodet når de mottar informasjon om en utbygging som kan ha dramatiske konsekvenser ved en uønsket hendelse i stedet for å være tause og henvise til at søknad om etablering ikke er innkommet til administrasjonen enda. Vi forventer at kommunen veier befolkningens interesser opp mot utbyggers planer om det etter hvert omstridte tiltaket.

Videre kan vi via Harstad Tidende lese at kommunedirektøren sier at tiltaket er innenfor gjeldende reguleringsplan. Vi oppfatter reguleringsplan av 1973 (50 år gammel!) med mindre endringer i 1982 (veitrasé) som et utdatert verktøy når det skal legges rammer og stilles krav til utbygger i 2023 og skape forutsigbarhet for samfunnet. Blant annet har gjeldende plan ikke fastsatt tillatt byggehøyde, noe som gjør plan- og bygningslovens høydebegrensninger gjeldende. Bestemmelsen om at 4 forurensende virksomhet ikke tillates, overlater til «bygningsrådets skjønn» å avgjøre om virksomheter som etableres i industriområdet kan forårsake forurensing.

I gjeldende reguleringsplan går industriområdet helt til Råelva. Dette er et område hvor det tidligere har vært strid om bruken. Striden endte, etter mange års kamp, med at kommunens miljøstasjon og virksomheten innen teknisk seksjon ble flyttet og minimert på grunn av betydelige ulemper og plager for boligmiljøet som ligger tett inntil dette området.

Spørsmål: Hva vil kommunen gjøre på plannivå for få lagt «oppdaterte» rammer for Pelagia sine planer på eiendommene 56/7 og 56/10 og for resten av industriområdet slik at det i fremtiden blir forutsigbart for innbyggerne hvilke rammer som gjelder, for eksempel dersom Pelagia AS vil utvide og nåværende eiere vil selge eiendom?

Spørsmål: Hvilke vurderinger har kommunen gjort om utbyggers planer utløser krav om konsekvensutredning og ROS- analyse (risiko og sårbarhet)? Hvis ikke slike vurderinger er gjort, når vil kommunene ta stilling til dette?

Spørsmål: Hvilke vurderinger blir gjort med hensyn til uønskede hendelsers konsekvenser for folkehelse og tiltak som da må settes inn?

Vi forventer at vår henvendelse blir tatt seriøst og at våre spørsmål blir utfyllende besvart.

Kopi av denne henvendelsen blir sendt til mottakere listet opp nedenfor:

  • Kommunestyrets representanter

  • Ledere for politiske partier i Kvæfjord

  • Harstad Tidende