Av: Rune Stenstrøm, gruppeleder Harstad Høyre

Fremskrittspartiet fremmet nylig ulike forslag i kommunestyret til tiltak i Harstadskolen for å håndtere deler av de avvik som rapporteres fra skolene. Dette gjelder særlig avvik knyttet til uønsket elevadferd overfor lærere og medelever. Avviksmeldingene er svært alvorlige i sitt innhold. Harstad Høyre deler Fremskrittspartiets bekymring, men ikke deres forslag til løsninger. Flere posisjonspartier har vært i lokalmedia med kritikk av de samme forslagene. Hvilke politiske grep posisjonen selv skal gjøre, vet vi ingenting om. Vi ønsker en debatt om tiltak velkommen.

Harstad Høyre bestrider ikke innholdet i avviksmeldingene som beskriver uønsket adferd i form av trusler, vold og annen destruktiv adferd og som åpenbart har negative konsekvenser for elevenes skolehverdag, de ansattes arbeidshverdag og læringsmiljøet. Vi ser også at de elever som utagerer åpenbart også har behov for omsorg og tett individuell oppfølgning. Med dagens ressurssituasjon i Harstadskolen, så er det urealistisk å tro at pedagoger og helsefaglige profesjoner alene skal være i stand til å håndtere disse komplekse utfordringene.

Vi trenger flere voksne tilgjengelig når utfordringer materialiserer seg i form av uønsket adferd. Den destruktive adferden har mange ofre, og i de fleste tilfeller er det umulig å se bort fra det faktum at også den utagerende eleven trenger å bli fulgt opp. Det er etter vår vurdering ikke mulig å drive individuell oppfølgning av uønsket adferd innenfor de rammer som lærerne har i klasserommet og med ansvaret for de øvrige elevene som også skal ha sin lovmessige opplæring, kvalitativt gode læringsmiljø og trygge skolemiljø. Denne ansvarsfordelingen vil den enkelte lærer ikke makte alene.

I tillegg skal de ansattes arbeidsmiljø ivaretas på en trygg og god måte. Det siste forutsetter selvsagt en faglig kompetent skoleledelse som stiller opp for sine ansatte, blant annet når det gjelder avklaring av lærernes handlingsrom og som en «buffer» i de situasjoner hvor situasjoner medfører tillitskrise mellom hjem og skole. Opplæringsloven kapittel 9 A vil nødvendigvis kreve ekstra ressurser i skolesektoren dersom lovgivers intensjon skal kunne følges opp som forutsatt. Disse ressursene har så langt uteblitt.

Harstad Høyre tror at foreldre, ansatte i skolen og frivillige, sammen er i stand til å «ramme inn» barn og unge på en god måte. Elever med adferdsutfordringer vil ofte kunne oppleve mestring, selvtillit og trygging i sin egen identitetsutvikling ved deltakelse i idretts- og organisasjonsliv. De unge trenger møteplasser og hvor relasjoner basert på trygghet, forståelse og hvor lojalitet kan utvikles under gode vilkår. Her har eksempelvis idretten og frivilligheten en unik posisjon. Trenere, lagledere og foreldregrupper er en ressurs, i tillegg til at de unge må forholde seg til andre jevnaldrende på en oppdragende måte. Det er ikke helt få konflikter som frivilligheten må håndtere. Lag og foreninger har få ressurser, men gjør en svært viktig oppgave overfor oppvoksende generasjoner. Nettopp derfor støtter Harstad Høyre frivilligheten gjennomgående i alt vårt politiske arbeid.

I klasserommet og skolegården står imidlertid lærerne temmelig alene om å håndtere de daglige utfordringer som oppstår der. Helsesykepleiere og andre tjenestetilbud har også en rolle her, men ressursene kan aldri bli av et slikt omfang at disse er tilstrekkelige for å håndtere dagligdagse utfordringer som de som rapporteres i avviksmeldinger fra Harstadskolen. Harstad Høyre går til valg på at vi ønsker å opprette NYE stillinger i Harstadskolen, nettopp for å kunne følge opp enkeltelever, elevgrupper og miljøet i skolegården. Disse ekstra stillingene består av miljøarbeidere som en egen tverrfaglig sammensatt gruppe, og som jobber på tvers av skolene/skolekretsene. Vi ser for oss ca. 8–10 personer med tverrfaglig kompetanse og med særlig engasjement og interesse for barn og unge. Personlige kvalifikasjoner er viktigere enn formell kompetanse og intensjonen er at disse ressursene skal kunne håndtere oppdukkende utfordringer og jobbe langsiktig med arbeidsmiljøet for alle som har sin hverdag i Harstadskolen. Miljøarbeiderne skal utgjøre en robust og tilgjengelig ressurs som kan styre sine ressurser der hvor den til enhver tid trenges. En eventuell stedlig ressurs tilknyttet den ENKELTE skole/skolekrets, vil etter vår vurdering bli svært sårbar ved sykefravær, permisjoner og vakante stillinger. Derfor samles disse ressursene i en felles gruppering/pool som virker i hele Harstadskolen. Stillingsbeskrivelser og kompetansebehov vil måtte beskrives nærmere i samråd med administrasjon, tillitsvalgte for ansatte og elev- /foreldrerepresentanter.

Harstad Høyres forslag vil forhåpentlig frigjøre ressurser hos pedagogene (lærerne), skolens administrative ledelse, helsesykepleiere og øvrig helsetjenestetilbud, og kommer i tillegg til pedagogressursene. Forslaget vil etter vår vurdering bidra til bedre lærings-, skole- og arbeidsmiljø for både elever og lærere, dersom vi lykkes … Foreldrene vil ha visshet om at det er EKSTRA personellressurser som følger med på deres barn og som ivaretar en oppfølgning som dagens ressurssituasjon ikke tillater.

Harstad Høyre ønsker at lærerne skal få anledning til å bruke sin pedagogiske kompetanse til å forberede elevene til kunnskapssamfunnet som dagens elever skal bære på sine skuldre inn i fremtida. Samtidig skal den enkelte elev ivaretas for å hente ut sitt potensial og sine ambisjoner.