Den norske barnehagepolitikken er egentlig en suksesshistorie siden barnehageforliket i 2003. I dag går ni av ti barn i barnehage. Dette er helt avgjørende for likestilling mellom kvinner og menn, for høy yrkesdeltakelse og for å gi barn en hverdag prega av lek og vennskap.

Men de siste åra har vi sett en utvikling vi ikke ønsker:

• Utenlandske investorer eier stadig flere barnehager.

• Private barnehager har i mange år gått med milliardoverskudd og tatt ut store gevinster ved salg av eiendom.

• Lønnsomheten for mange private barnehager er for høy, samtidig som barnehagene har høy gjeld.

• Dagens regler gjør det nærmest umulig å se om 23 milliarder kroner i offentlige tilskudd går til barnehagedrift.

Derfor tar vi flere grep: For det første vil vi lovfeste at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt. Da må hver enkelt barnehage være et eget selskap som leverer fullstendige regnskap. I dag er det nærmest umulig å se om fellesskapets penger går til barnehagedriften. For eksempel kan en barnehagekjede drive 100 barnehager uten at hver enkelt barnehage leverer fullstendig regnskap.

Dette bør være enkelt å få til. Privatskoler har vært selvstendige rettssubjekter siden 2005, og de fleste enkeltstående barnehagene er det allerede. Nå ønsker vi at også de mest lønnsomme kjedebarnehagene er åpne om egen økonomi. Kravet innebærer noe økte kostnader til regnskapsføring, men kjedebarnehagene har overskudd som kan brukes til å dekke dette. Kravet vil derfor ikke gå utover barna. I første omgang skjermer vi også de minste barnehagene med sårbar økonomi.

For det andre vil vi ha et forbud mot annen virksomhet sammen med barnehagen. Det vil sikre at offentlige tilskudd ikke brukes til å subsidiere for eksempel eiendomsdrift, sykehjem og gårdsdrift. For det tredje vil vi ha et forbud mot å ta opp lån andre steder enn i bank, for å sikre at barnehagen ikke tar opp risikable lån de ikke trenger for barnehagedriften. For det fjerde vil vi også innføre meldeplikt ved salg og andre organisatoriske endringer. Det handler om å ha kontroll og oversikt, og mulighet for kommunen til å vurdere å kjøpe selv.

Dette er bare en start. Fremover vil vi ta flere grep for å styrke kvaliteten i barnehagen, og for å øke de folkevalgtes innflytelse på barnehagetilbudet. Vi skal fortsatt ha private barnehager, men vi må også sørge for tillit til at skattebetalernes penger går til barnas beste. Fordi alle våre barn fortjener en god start på livet.