Av: Robin Ridderseth, ordførerkandidat Tjeldsund Tverrpolitiske Liste (TTL).

På gårsdagens folkemøte på Sandstrand ble det presentert følgende informasjon av ordføreren:

1. Vi har ikke tid til å utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan før vi legger ned Sandstrand bo- og servicesenter (SBS) og Grovfjord bo- og servicesenter (GBS) i sin nåværende form.

Kommentar: Dette er en bekymringsverdig situasjon, da det er viktig å sikre at befolkningen får den omsorgen de fortjener.

2. Vi har ingen kalkyler som viser besparelser eller inntjening knyttet til noen av valgene. Kommentar: Det er problematisk å ta så store strukturelle avgjørelser uten grundig vurdering av økonomiske konsekvenser, da dette kan påvirke ressursallokeringen og tjenestekvaliteten for våre innbyggere.

3. Vi har heller ikke undersøkt hvor folk som for tiden bor på SBS og GBS skal flyttes, og kostnadene forbundet med dette er ikke tatt i betraktning.

Kommentar: Dersom SBS og GBS legges ned, er det viktig å sørge for en sømløs overgang for disse beboerne og sikre at deres omsorgsbehov blir ivaretatt uten unødvendige belastninger. God dialog med beboere og pårørende må prioriteres

4.Når det gjelder diskusjonen om fraflytting på grunn av de gjennomførte valgene (som skolenedleggelser), påpekte ordføreren at «vi også har utgifter og at noen mennesker faktisk flytter hit».

Kommentar: Tro det eller ei, det ble fremstilt som at innbyggerne var en utgiftspost. Det ble heldigvis møtt med latter fra de om lag 200 som hadde møtt opp.

5. Ordførerens standpunkt mot privatskoler er kategorisk og tydelig, og hun har verken fremmet eller markedsført denne montessoriskolen på Sandstrand.

Kommentar: Dette synspunktet er imidlertid tvilsomt og mangler en grundig begrunnelse. Det er bekymringsfullt å se en politisk leder som avviser lovlige alternativer i utdanningssystemet uten å anerkjenne potensielle fordeler eller åpne opp for en konstruktiv debatt. Vi minner om at ordføreren i kraft av sin rolle er ordfører for alle i kommunen, også for de som måtte ha andre prinsipielle standpunkt enn henne.

Samlet sett er det nødvendig å adressere bekymringene som ble presentert på møtet. Det er viktig at politiske beslutninger om helse- og omsorgstjenester baseres på grundige utredninger, inkludert økonomiske vurderinger og hensynet til befolkningens behov. Vi må også være åpne for ulike perspektiver og sikre en inkluderende debatt om viktige spørsmål som f.eks privatskoler. Bare gjennom grundig analyse og bred involvering kan vi utvikle en politikk som tjener fellesskapets beste. La oss derfor håpe at folkets tydelige stemme som har framkommet på folkemøtene så langt blir lyttet til og tatt på alvor, og at ønsket om innspill ikke bare er rituelle knebøyninger for å få høyere score på innbyggermedvirkning i kommunebarometeret.