Av: Høyres ordførerkandidater: Anita Sollie i Rana, Odd Emil Ingebrigtsen i Bodø, Lars Erik Lillefloth i Narvik, Nina Margrethe Hansen i Harstad, Anne Berit Figenschau i Tromsø, Alex Bjørkmann i Alta.

Regjeringen med full støtte fra Rødt og SV har lagt ned forbud mot bruk av private tilbydere innen barnevern fra 1. juli. Antallet bekymringsmeldinger har eksplodert det siste året og det offentlige tilbudet er ikke satt i stand til å ta imot de som nå trenger hjelp.

Våre kommuner fikk tilsendt et sterkt bekymringsnotat fra Bufetat Region Nord tidlig i juli. Der sier de i klare ordelag at de ikke kan levere nok av de lovpålagte tjenestene, blant annet fordi de ikke lenger kan kjøpe tjenester slik de tidligere har hatt mulighet til. Det er krise barna det gjelder. Og det er krise for samfunnet. Forbudet trådte i kraft 1. juli og det gikk kun 4 dager før statsråden måtte avbryte ferien grunnet katastrofale problemer inne tjenesten.

Vi i Høyre setter pris på at Ap og SP er ærlige på sin ideologi, og at denne er tett koblet opp mot Rødt og SV. I Høyre har vi andre løsninger. Vi vil slippe alle gode krefter til. Vi setter barn og unges beste foran systemet, og ikke minst foran ideologi.

Det er godt kjent at den beste utviklingen og det beste tilbudet får vi når både private, innovative aktører og det offentlige kan ta ansvar for tilbudet.  Det er i denne velferdsmiksen man kan gi differensierte og gode tilbud for familien som har behov for litt ekstra hjelp, som for eksempel for gutten som har en far som er voldelig og for jenta som har en mor med rusproblemer.

For det er det som er virkeligheten. Det er barna som settes i andre rekke når systemet og ideologien settes foran behovet. Høyre vil fortsette å sette barna foran systemet og vi vil fortsette å prioritere barnevernet i våre budsjetter. Høyre ønsker et system hvor det offentlige har styring og kontroll over denne type innkjøpte tjenester.

Det som er ekstra skremmende er at dette er resultatet før regjeringens nullprofittutvalg har kommer med sine råd. Lite tyder på at det blir bedre og mer differensierte tjenester når rådene fra dette skal praktiseres.

Vårt råd er å gi plass til flere. La alle gode krefter bidra; private, ideelle og offentlige aktører. Ja til barna – Nei til Aps prinsipprytteri.