Skrevet av: Gro H. Ramsdal, førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie, UiT i Harstad, og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Grete Wærness, universitetslektor ved Institutt for vernepleie, UiT i Harstad, og klinisk vernepleier i voksenpsykiatri.

Arbeidsgruppen som jobber med fremtidig klinikkstruktur, har ikke konkludert, men foreslår å legge ned sengeposten ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Harstad. I argumenteringen for den foreslåtte endringen kommer det fram administrative, byråkratiske, økonomiske og organisatoriske argumenter for en slik nedlegging av sengeplasser. Det hevdes at nedleggingen skal gi en mer effektiv bruk av offentlige midler, og viktig nok, bedre tilgjengelighet på tjenester.

Men, vi kan ikke finne noen faglige argumenter, og det bekymrer oss. Psykisk helse- og rusklinikk (PHRK) ved UNN opplever store utfordringer knyttet til mangel på fagfolk, utfordringer som resulterer i omfattende budsjettsprekk. Samtidig har Helse Nord et pågående arbeid rundt funksjons- og oppgavefordeling med fokus på foretaksstrukturen.

Forskning konkluderer med at vi trenger både førstelinjetjeneste og sykehustilbud i alle områder, uavhengig av deres tilgang på ressurser. Og, begge typer tilbud, det skal de få!

Ifølge arbeidsgruppen som foreslår nedleggelse, kan de sykeste reise til Tromsø, Narvik eller Silsand ved innleggelse. Denne anbefalingen kommer til tross for vissheten om en økende andel eldre i befolkningen. Her snakker vi om pasienter som ikke responderer bra på å bli tatt ut av sitt vante lokalmiljø.

Andre sengepostbrukere er ungdom, som de politiske føringene sier det skal satses på. Ungdom er særlig sensitive når det gjelder å bli fjernet fra sitt nettverk i lokalmiljøet. I tillegg kommer de pasientene som har små barn. Barna står da i fare for å miste kontakten med en av foreldrene over lengre tid. Å dra på besøk blir også vanskeligere.

Familiearbeid og ivaretakelse av barna til personer som trenger innleggelse i døgnavdeling blir vanskeligere ved en nedleggelse. Lengre reisevei vil være spesielt utfordrende for de med lavest inntekt. Forskning på psykisk helse peker på sosial ulikhet som en av de aller viktigste faktorene (lenke: https://psykiskhelse.no/psykiskoppvekst/relasjoner/psykisk-helse-og-sosiookonomisk-status/#heading6), og behandling bør derfor bidra til å redusere ulikhet, ikke øke den.

Det langvarige arbeidet som er gjort med å bygge opp et samarbeid omkring den enkelte pasient i lokalmiljøet vil lide under en nedlegging. Det tverrprofesjonelle samarbeidet må bygges om og mister sin lokalkunnskap, og blir dermed mindre fleksibelt.

Døgnavdelingen er også avgjørende for rekruttering av mange ulike typer fagfolk. Ved en eventuell nedleggelse forsvinner viktige lokale praksisplasser for blant annet leger, psykologer, vernepleiere og sykepleiere. Dette vil svekke rekrutteringen av viktige fagfolk i det befolkningsrike området Sør-Troms.

UNNs avdeling Åsgård har over mange år lagt ned mange sengeposter, noe som har ført til et stort press på akuttavdelingene. Den store planen har i årevis vært at DPS-ene skulle ta over noe av dette presset. Dette har ikke skjedd. Spesialistene flykter fra disse fagmiljøene, mye på grunn av dårlige arbeidsforhold. Disse utfordringene kan ikke løses ved å legge ned døgnavdelingen i Harstad. Og, stadige trusler om nedleggelse av livsviktige tilbud, bidrar til unødig uro og stress for pasienter i psykisk helsevern.

Hensikten med psykisk helsevern er vel tross alt å gi befolkningen et tilbud som fungerer for dem. Et slikt tilbud må også fungere for de svakeste og sykeste pasientene, og det er disse som bruker døgnavdelingen i Harstad mest. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil i sine partiprogrammer stoppe nedbyggingen av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern. Denne prioriteringen er basert på klare forskningsbaserte råd.

Vi har ventet på et engasjement fra lokale politiske partier når det gjelder forslaget om å legge ned døgnavdelingen. KrF og ordføreren fra Arbeiderpartiet uttaler nå at de vil mane til kamp for å hindre nedleggelse. Vi håper politikerne nå setter saken på dagsorden.