Meninger:

«Det er vårt hjem – vi bor ikke der for personalet»

NFU Skånland hadde tirsdag åpent møte for diskutere hvordan kommunen kan bli bedre. Dette med bakgrunn i den nye nasjonale veilederen til kommunene. Hvordan vil vi ha det i Tjeldsund kommune? skriver innleggsforfatteren.

Her Marit Rustad, Aleksander Isaksen, Magnus Kjelseth (BPA) (bakerst), Karen Slagstad, Hanne Therese Berg Vangen og Bent Kristensen på møtet tirsdag. Aleksander, Karen, Hanne Therese og Bent har utgjort fokusgruppe fra Harstad til den nye veilederen på vegne av Nord-Norge.  Foto: NFU Skånland

meninger

På oppdrag fra Helsedirektoratet

I 2019 ble det opprettet flere fokusgrupper i landet som igjennom temabaserte fokusgruppemøter skulle gi sine råd til Helsedirektoratets nye veileder Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Møtene ble avholdt på Universitetet, campus Harstad. Fokusert tematikk har blant annet vært helse, ernæring, arbeidsliv, fritid, vold og seksualitet. Veilederen ble publisert i juni i år.

Åpent møte

NFU Skånland, avd. Tjeldsund inviterte til åpent møte i Frivillighetssentralens lokaler mandag 22. november kl. 18.00–21.00. Agenda for møtet var Hvordan vil vi ha det i Tjeldsund kommune? Her møttes innbyggere, folkevalgte og ledelse til arbeidsseminar basert på den nye nasjonale veilederen, en «menneskerettighetsveileder».


Harstadværinger hørt av myndighetene – kommunen må legge til rette for at personer med utviklingshemming skal bestemme mer over sitt eget liv

Helsedirektoratet lyttet til fokusgruppen fra Harstad som har gitt innspill til hvordan kommunene kan gi bedre tjenester til utviklingshemmede.


Kunnskapsoverføring

NFU inviterte fokusgruppen til åpent møte for å skaffe kunnskap og få innspill til hvordan vår kommune kan jobbe best for å oppnå nasjonale krav om kvalitet i tjenestene. Bidragsyterne til den nye veilederen fra Helsedirektoratet tok oss igjennom tematikk etter tematikk og kom med belysende eksempler på hva som skal til for å oppnå gode helse- og omsorgstjenester. Blant annet hjelper det lite om dine støttespillere ikke tåler klor når du ønsker en hjelpende hånd i svømmehallen. Og det er en «dårlig deal» å møte på jobb i stiletthæler om du skal følge noen i turløypa eller på fotballbanen. «Det er vårt hjem–vi bor ikke der for personalet», var ett av flere sterke uttrykk over hverdagslivet i kommunale bofellesskap. Og dette, kanskje viktigst om taushetsplikt: «Alle trenger ikke vite alt!» Det ble både latter og betenkningstid i Frivillighetssentralens lokale.

Workshop

Møtedeltakerne grupperte seg og fikk utdelt spørsmål til refleksjon og diskusjon. Ideer, ønsker og behov ble så nedskrevet og presentert. De som best kjenner hvor skoen trykker ønsker bolig for seg selv, deltakelse i lag og foreninger og mindre regulering av andre i hverdagen. Å få sove så lenge man ønsker når det er helg, må sees som et sparsomt ønske? Familiemedlemmer deltok og kom med ønsker om styrking av primærkontakter, et bedre fritids- og ferietilbud, større variasjon i oppgaver i arbeidsliv og ei bedre kartlegging og oppfølging av individuelle behov. Det ble også påpekt behovet for ei kartlegging av årsak dersom høy «turnover» av personal. Familie er første gang nevnt i veilederens første side og andre setning. Samarbeid med pårørende er både pålagt og nødvendig for å skape gode, trygge og riktige tjenester. Ansatte, ledere og folkevalgte deltok også. Her ble brukers medvirkning, selvbestemmelse og fleksibilitet valgt som fokuserte områder fremover, og overordnet beskrevet: individuelle, gode og velfungerende tjenester samt tøffere prioriteringer.

Kommunal plikt

Veilederen er den første i sitt slag og kommer som en konkretisering til hvordan kommunen kan løse utfordringsområder for å sikre at personer med utviklingshemming og deres familier kan få leve et godt liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Den inneholder rikelig med eksempler på virkemidler. Kommunene må også finne andre måter å organisere tjenestene på og dermed legge til rette for at den enkelte tjenesteyter kan utføre oppgaver i tråd med anbefalingene. Opplæringstiltak, samarbeid og nye tilbud er også på lista over hvordan kommunene nå skal kunne lykkes med å gi bedre tjenester. Dette vil kreve faglig, systematisk arbeid og dermed også riktig kompetanse. «Skal» viser til enten lov- eller forskriftsfestet forankring. Veilederen har 40 områder som beskriver hva kommunene «skal».

NFU takker for alle som kom og deltok, og ønsker samtidig å invitere til et oppfølgingsmøte i 2022.

--

Bidragsytere til ny nasjonal veileder:

Marit Rustad, førstelektor og mentor, vernepleierutdanningen v/ UiT Harstad

Aleksander Isaksen

Karen Slagstad

Hanne Therese Berg Vangen


Norsk Forbund for Utviklingshemmede:

Ble stiftet allerede i 1967 og er en pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. NFU er også en viktig høringsinstans i aktuelle saker og har fokus på menneskerettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. NFU er en menneskerettighetsorganisasjon. Vår visjon er Et samfunn for alle. Det er nå i alt 188 lokallag i landet Se: http://www.nfunorge.org/