MENINGER:

På sporet av jernbane i nord

Nå legges planene for utviklingen etter koronakrisen. Noe er annerledes, noe ligger fast. Det er fortsatt et stort behov i nord for rask, effektiv og trygg transport med lave klimagassutslipp, slik bare tog kan tilby.
meninger

Nå legges planene for utviklingen etter koronakrisen. Noe er annerledes, noe ligger fast. Det er fortsatt et stort behov i nord for rask, effektiv og trygg transport med lave klimagassutslipp, slik bare tog kan tilby. Det er viktig for transport av varer inn og ut av regionen vår. Det er også viktig for å utvikle klimavennlig passasjertransport og ikke minst for fremtidens turisme og reiseliv. Det at vi i nord har så lite jernbane er en stor ulempe som bremser utviklingen. Verden rundt oss etterspør lavutslipps-transport for varene vi skal eksportere, og her må Norge levere.

Behovet for et sammenhengende og moderne transportnett i nord og mellom nord og sør, som har lave utslipp, blir stadig mer synlig. Det gjelder skip, veg, fly og bane. Vegnettet kan ikke håndtere de store transportvolumene, og vi har for ofte erfart at gods- og persontransport gir trafikkfarlige situasjoner. I det moderne transportnettet spiller jernbane en viktig rolle.

Venstre i regjering har fått saken på skinner; nå er konseptvalgutredningen (KVU) for fremtidens transportnett i nord satt i gang. Der inngår også jernbane som en sentral del av utredningen, takket være Venstre.

Etter at opposisjonspartiene på Stortinget som vedtok å bygge Nordnorgebanen like etter gjorde en avsporing og ikke fulgte dette opp med forpliktende prioriteringer i Nasjonal Transportplan er det denne KVU-en som er det riktige sporet fremover. Venstre har jobbet for tidenes jernbanesatsing i denne perioden, også gjennom at regjeringen bestilte KVU-en som nå gjennomføres. Det er slik store samferdselsprosjekter drives frem.

Vi mener det vil være naturlig å utvikle jernbanen i Nord-Norge fra de strekningene som finnes. Det er stort behov for oppgradering og modernisering av både Nordlandsbanen og Ofotbanen. Fra Ofotbanen kan spor strekkes i retning Harstad og Tromsø; Tromsbanen. Banen må ha knutepunkter med vegnettet og havner for enkel omlasting. En slik bane vil være en effektiv godsrute som kan ta unna fremtidens økte volumer, særlig innen sjømat. Det samme må være målet for en oppgradering av Nordlandsbanen. Både denne og Tromsbanen vil i tillegg knytte byer og regioner sammen til mer effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Suksessen med Saltenpendelen inn og ut av Bodø viser potensialet i et slikt konsept.

En pendel Harstad/Narvik/Midt-Troms/Tromsø vil knytte sammen den mest befolkningstunge delen av landsdelen. Nylig ble en fremtidig veg mellom Finnsnes og Tromsø vurdert å gi positiv samfunnsøkonomisk nytte, grunnet etableringen av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi mener det er gyldig også for jernbane og bedt om at det tas inn i et pågående KVU-arbeidet. Jernbaneutbygging i nord er et viktig grep for å styrke både næringsliv og lokalsamfunn, sikre økt bosetting og utvikling. På sikt kan den mye dyrere og mer teknisk krevende strekningen Fauske-Narvik utvikles. Vi mener det er både økonomisk og teknisk mest fornuftig å starte med oppgradering av Nordlandsbanen og bygge Tromsbanen.

Venstre fortsetter arbeidet for mer jernbane i nord, uten avsporinger!