Meninger:

Hvem skal få drikke morgenkaffen med utsikt over vakre fjell i Tjeldsund?

I Harstad Tidende leser vi 16. mars i år at rådmann Torbjørn Simonsen, ordfører Helene Berg Nilsen, fagansvarlig for eiendomsutvikling Einar Aune, fra Tjeldsund kommune, sammen med flere representanter for utbygger Folk i Husan AS var på befaring på Evenskjer i forbindelse med deres byggesøknad.

  Foto: Illustrasjon - Dronefoto/Odd Are Hansen

meninger

I artikkelen fremkommer det at rådmannen forsikrer at byggesøknaden deres ville bli prioritert, og at kommunen var i rute med å gjøre tomtene byggeklare. Bjørn Dæhli uttalte at området lå fint til, og at de som bodde her var heldig som fikk lov til å nyte morgenkaffen med blikket på vakre fjell.

Utbygger ønsker å sette opp 34 boenheter- fordelt på 6 bygninger- på 8 tomter regulert til småhusbebyggelse. I byggesøknaden ble det søkt om dispensasjon fra 8 ulike bestemmelser i reguleringsplanen for området. Planutvalget vedtok den 22.04.2021 å innvilge 7 av 8 dispensasjoner fra reguleringsplanen. Vedtaket er klaget inn til Statsforvalteren, som har besluttet oppsettende virkning inntil kommunen har behandlet klagen. I HT, 15.05.21 uttaler naboer i Dyrvikhøgda seg om saken, og sier at de ikke anbefaler andre å bygge i kommunen ut fra handtering i denne saken. Ordfører og leder for planutvalget gir sitt tilsvar til naboene den 18. mai hvor dem utrykker sjokk og vantro ovenfor berørte naboers ytinger.

Vi Tjeldsund SV, opplever uttalelsen til ordfører og leder for planutvalget som arrogant, fordi det vises ingen forståelse for at dette oppleves som en vanskelig situasjon for berørte naboer. Leder for planutvalgets uttalelse vitner om bagatellisering av konsekvensene vedtaket til planutvalget vil medføre for Dyrvikhøgda som boligfelt. Statsforvalteren skriver i sin beslutning, datert 11.05.2021, at dispensasjonene som er gitt i saken, er av omfattende karakter, og gjelder i stor grad det en reguleringsplan generelt regulerer i et område.

Hvordan kan da leder for planutvalget og ordfører si at «naboer selvsagt skal få si sin mening, men dersom man bor i et boligfelt, må man forvente at det bygges bolig på nabotomta som er regulert for boligformål»? Hvis det var dette denne saken dreide seg om, hvorfor var det da nødvendig for utbygger å søke om dispensasjon?

Vi i Tjeldsund SV, reagerer på at kommunen ikke forholder seg til vedtatt reguleringsplan, og er ikke enig i at dette handler om å fylle noens drømmer og være på tilbudssiden for de som ønsker å bosette seg i kommunen. Vi mener dette vitner om dårlig saksbehandling fra administrasjonens side, dårlig politisk håndverk, og utaktisk handtering av saken i etterkant av vedtaket.

Vi i Tjeldsund SV stiller oss spørsmål ved prosessen – fra en utbygger tar kontakt med kommunen – hva som er den enkelte saksbehandlers mandat i forhåndskonferanser med utbygger, og hvilke forventninger utbygger kan få i denne delen av søknadsprosessen, til hvordan kommunens generelle holdning er til vedtatte reguleringsplaner. Det er kjent at kommunens andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan er svært høyt, sammenlignet med andre kommuner. Vi spør oss; hva er hensikten med planverktøy, om disse ikke følges?

Statsforvalteren opplyser i sitt brev, at dersom det skal gis utsatt iverksetting - slik det er gjort i denne saken - må det gjøres ei interesseavveining i hvor sannsynlig det er at en klage vil føre frem, samt konsekvenser av at tiltak iverksettes før endelig vedtak foreligger. Statsforvalteren påpeker nødvendigheten av å forholde seg til en reguleringsplan ut fra forhold å sikre gode prosesser med medvirkning og demokratisk forankring. Hvordan mener kommunen dette er ivaretatt i denne saken?

Man kan spørre seg om kommunen i denne saken har hatt det for travelt med å legge til rette for utbygging?

Vi i Tjeldsund SV er ikke imot utvikling i kommunen, tvert imot, men vi ønsker at dette skal skje på en god måte, jamfør prosessen da reguleringsplanen for området ble vedtatt. Vi i Tjeldsund SV stiller spørsmål om hvorfor det skal være slik at innbyggere som allerede har kjøpt og bygd, skal måtte forholde seg til endringer som får betydning for realisering av deres drøm? Hvordan skal innbyggerne kunne planlegge bygging i et regulert område, når kommunen ikke velger å forholde seg til reguleringsplanen? Vi mener at det nå er viktig at kommunen tar ansvar gjennom gode beslutninger på vegne av kommunens nåværende og fremtidige innbyggere.