Meninger:

– Vi MÅ tørre å sette oss et mer hårete mål for nedgang i sykefraværet

I en interpellasjon i kommunestyret torsdag 29. april stilte jeg flere spørsmål til ordfører om det høye sykefraværet og lederopplæring i helse og omsorg i Harstad kommune.

Bekymret: Høyres Håkon Vahl er bekymret over at flere titalls ansatte er borte fra jobb hver eneste dag. – Noe må gjøres, sier han. Foto: Frank Roger Roksøy  Foto: Frank R. Roksøy

meninger

Svaret fra ordfører på om årsaker til sykefraværet er kartlagt og hva som konkret gjøres for å få ned dette var at Helse og omsorg hadde vært med på et prosjekt i 2017/2018 hvor sykefraværet gikk ned fra 11,4 prosent til 9,8 prosent.

Utfordringen er slik jeg ser det, at etter dette har sykefraværet holdt seg stabilt høyt og ligger for 2020 på 11 prosent, det vil si at vi er tilbake på samme nivå som i 2017. Ifølge KS er det nasjonale gjennomsnittet i alle landets kommuner på 7,4 i 2020. Jeg mener at vi helt klart har en utfordring i Harstad. Vi MÅ tørre å sette oss et mer hårete mål for nedgang i sykefraværet og dette bør minimum være å ligge på nasjonalt nivå.

Jeg syns det virker som at vi i vår kommune har for lite fokus på å ta tak i utfordringene og gjøre en ordentlig jobb på å forebygge sykefravær. Vi som politikere kan ikke sitte stille og se på at vi som den desidert største arbeidsgiveren ikke klarer å ta bedre vare på våre verdifulle ansatte som arbeider i førstelinja.

Derfor spurte jeg også ordfører om det tilbys noen form for leder-/mellomlederopplæring i sykefraværsforebygging i kommunen. Jeg har fått til svar at ledere får de lovpålagte «HMS for ledere»- kurs og at kommunen som IA bedrift har kurs gjennom dette og får rådgiving og lederstøtte hos HMS-rådgivere og HR-rådgivere.

Det har også i kommunen vært en 10-faktorsundersøkelse blant ansatte hvor ledere for tjenesteområdene skal følge opp og være tett på. Det er i tillegg opprettet et sykefraværsutvalg som skal rapportere til kommunestyret i august.

Mitt spørsmål om leder-/mellomlederopplæring i dette viktige arbeidet fikk et ullent svar uten tallfesting og uten nærmere informasjon om hva sykefraværsutvalget egentlig gjør og hvilke mål de har satt seg for utvalgets arbeid.

De som ansettes som ledere og mellomledere i Helse og omsorg i Harstad kommune, har i stor grad ikke en lederutdanning eller ledererfaring fra før, det rekrutteres ofte blant de dyktigste innen sitt fagområde i førstelinja. Disse ledere og mellomledere bør sikres en systematisk opplæring og oppfølging for å bli gode personalledere, som igjen gjør det godt å være ansatt i førstelinja. Dette betyr ikke at lederne våre ikke er dyktige, med det er viktig å sørge for at disse har tilstrekkelig kompetanse og verktøy for å forebygge sykefravær. Dette er noe de burde tilegnes fra Harstad kommune i form av opplæring, også i hvordan sykefravær forebygges.

Dette ansvaret går hele veien til topp i kommuneledelsen.

Til sist i interpellasjonen hadde jeg et forslag til vedtak hvor jeg ba kommunedirektøren å komme med en redegjørelse til kommunestyret om årsaker og en eventuell plan for kartlegging som kunne legges til grunn for valg av tiltak og gi målbare mål for fremtidig nedgang i kommunens sykefravær.

Dette forslaget ble skrotet av Arbeiderpartiet, SV, V, Senterpartiet og Krf og ble ikke tatt opp til behandling. Dette gjør at jeg opplever at politisk prinsipprytteri fra posisjonen er viktigere enn hensynet til ansatte i kommunen som ikke er friske nok til å gå på jobb. Det var et ellers ufarlig forslag som kunne gitt kommunen som arbeidsgiver bedre innsikt i utfordringene og noen nye verktøy å jobbe med.

Til slutt vil jeg si at det er bare å ta av seg hatten for de som jobber i helse- og omsorgssektoren i Harstad. Jeg har i mine møter med sektoren kun møtt dyktige, forståelsesfulle og løsningsorienterte fagfolk. Det er i «kulissene» i denne sektoren at vi har en del å jobbe med.