HT MENER:

Uheldig abortstrid

Det er et markant brudd med dagens abortlov SV legger opp til med sitt landsmøtevedtak. Grensen for å kunne ta for selvbestemt abort flyttes helt frem til uke 22 i svangerskapet, og nemndbehandling etter uke 12 skal oppheves.

22. uke er i grenselandet mellom abort og tidligfødsel, altså tidsrommet hvor helsevesenet kan sette inn ressurser for å sikre et levedyktig foster.

meninger

I hvilken grad vedtaket var gjennomtenkt, er ikke godt å si. I den digitale landsmøtesalen sist helg lot det til å råde forvirring om innholdet, og den løsningen som til slutt fikk flertall var ikke noe partiledelsen hadde gått inn for. Hva som i alle fall kan konstateres, er at SV nå vil kaste vrak på avveiningen mellom kvinnens selvbestemmelsesrett og fosterets rettsvern. Gjeldende lov foretar her en avveining som graderes ut over i svangerskapet. Et skjørt byggverk, er det blitt sagt, men like fullt en avveining som har fungert godt siden lovvedtaket som avrundet den opphetede abortkampen for 40 år siden.

Ifølge SV er det de borgerlige partiene som satte abortloven i spill da KrF ble forespeilet visse innstramninger i loven dersom de gikk inn i Solberg-regjeringen. Den prosessen tilhører neppe de stolteste øyeblikk, verken i regjeringens eller KrFs historie. Innstramningene ble for øvrig ganske begrensete, og protestaksjonene hadde innslag av overreaksjon.

Men oppstyret rundt KrFs retningsvalg blir uansett en svak begrunnelse for en vidtgående liberalisering uten tilstrekkelig etisk refleksjon. Den refleksjonen etterlyses, også innen SVs rekker. For 22. uke er i grenselandet mellom abort og tidligfødsel, altså tidsrommet hvor helsevesenet kan sette inn ressurser for å sikre et levedyktig foster. Men SV-vedtaket gir ingen anvisning på hvordan fosterets rettigheter skal ivaretas når nemndordningen er borte.

Det obligatoriske møtet med en abortnemnd etter uke 12 er blitt kritisert for å skape en maktubalanse mellom nemnda og kvinnen. Kvinnen selv har best forutsetninger for å avgjøre. Kritikken har mye for seg, selv om avslag på en abortsøknad hører med til sjeldenhetene; for øvrig er det svært få aborter så sent i svangerskapet. Men abortlovens bestemmelse om fosterets rettigheter kan vanskelig ivaretas uten en form for rådgivningssamtaler. Dette burde ha vært utredet og gjort til gjenstand for en rolig dialog, i stedet for den polariserte abortstriden som nå blusser opp.