Et stadig mer kampklart forsvar

På tross av pandemien økte Forsvarets operative evne også i 2020. År for år blir den operative evnen bedre. År for år styrkes Norges militære beredskap.

Hærens nye artillerisystem K9 gjennomfører skarpskyting fra 40 km standplass. Fra 2021 vil det nye artillerisystem være operativt i Hæren.   Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

meninger

Nylig la Forsvarssjefen fram Forsvarets årsrapport for 2020. Rapporten slår fast at den operative evnen økte i 2020.


USA truer Norges sikkerhet

Med den nye militæravtalen gis USA nye og omfattende særrettigheter i Norge. Årsmøtet i Rødt Troms anser avtalen som en militærpolitisk og sikkerhetspolitisk skandale.  


Innfasing av nye kampfly F-35 med oppbygging på Ørland og Evenes, og utvidelse av Hæren i Finnmark har gitt økt operativ evne. Forsterkningen av Brigade Nord er i full gang, og nytt toppmoderne artilleri rullet inn i 2021. Heimevernet har fått nye feltvogner og Sjøforsvarets logistikkfartøyet KNM Maud er tatt i bruk. Fregattene kan dermed være lengre til sjøs uten å måtte gå til land for etterforsyninger. Mange års vedlikeholdsetterslep hentes inn og ammunisjonslagre og andre beredskapsbeholdninger fylles opp. Summen av dette er et forsvar med stadig økende kampkraft.


Evenes og Ramsund blir Forsvarets satsingsområder i ny avtale med USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterte 16. april hovedtrekkene i tilleggsavtalen om militært samarbeid mellom Norge og USA.


Klartidene, det vil si tiden det tar fra en avdeling får ordre om innsats til den er klar til strid, er kraftig forbedret for en rekke avdelinger. Klartiden til Brigade Nord, Hærens største avdeling, er forbedret med omtrent to tredjedeler siden 2017. Det samme gjelder Sjøforsvarets fregatter og ubåter.

Forsvaret er beredt til å støtte sivilsamfunnet i kriser og alvorlige hendelser som en del av Totalforsvaret. Verdien av dette er kommet tydelig frem under pandemien og under skredkatastrofen i Gjerdrum. Forsvarets personell fortjener honnør for innsatsen.

Fregatten KNM Thor Heyerdahl og resten av marinen er blitt mer operativ, mener artikkelforfatteren.  Foto: Daniel Netland / Forsvaret

Regjeringen Solberg har systematisk prioritert den militære og sivile beredskapen. Oppgaven har vært formidabel, fordi sikkerhet og beredskap var langt nede på den politiske dagsorden før regjeringsskiftet i 2013. Forsvaret var nedslitt i 2013.


KRONIKK soldataksjon:

Innfør din egen «årlig psykisk»

Den psykiske helsen vår er like viktig som den fysiske. Hvor ofte spør du deg selv eller andre: hvordan har du det, sånn egentlig?


Siden 2013 er forsvarsbudsjettet økt fra 43 milliarder til 65 milliarder kroner. Forsvaret har under Solberg-regjeringen gått fra å være statsbudsjettets taper, til en av statsbudsjettets vinnere. Nylig signerte regjeringen kontrakt for anskaffelse av nye ubåter til 45 milliarder kroner

Regjeringen Solberg vil fortsette oppbyggingen av Forsvaret med uforminsket kraft. Forsvarsbudsjettet skal øke med ytterligere 17 milliarder innen 2028, og Forsvaret skal vokse med i overkant 6000 soldater og befal de neste årene.


Nye boliger bygges for Forsvarets ansatte: – Vi er klar for mange nye evenesværinger

I forbindelse med oppbygging av nye Evenes flystasjon er det signert kontrakter for nye boliger.


Forsvarets årsrapport for 2020 dokumenterer på en innsiktsfull måte at beredskapen og kampkraften er blitt bedre. Det har ikke kommet av seg selv.