Meninger:

– Kommunen er i ferd med å regulere et svært område til golfbane, på bekostning av landbruket

– Jeg har ved flere anledninger påpekt galskapen i å bygge ned verdifull matjord i kommunen vår. Harstad kommune ved ordfører har ikke løfta en finger for å svare på dette viktige tema, skriver innleggsforfatteren.
meninger

Kommunen har nettopp fått et brev fra en bekymret landbruksminister Bollestad, der hun ber kommunen om IKKE å bygge ned, omdisponere LNF til annet bruk.

Kommunen er i ferd med å regulere et svært område på Halsebø til golfbane, på bekostning av landbruket i området.

Her snakker vi om å ta 50–60 mål dyrka mark, og cirka 250 mål dyrkbar jord av det beste slaget vi kan oppdrive i vår kommune.

Dyrkamarka brukes i dag til grovfordyrking for et bruk som står klar til å bygge ny driftsbygning. Like ved planlegges det ammekufjøs som krever store arealer. Sauebruket planlegges med vel 300 vinterfora sau, og vil selvsagt legge beslag på mye beite.

Det er derfor temmelig uklokt av kommunen å frata landbruksnæringen disse fantastiske arealene.

Kommunen vil sågar la golfklubben kjøpe opp store arealer på Halsebø, og deler velvillig ut konsesjon til dem.

Bøndene i området har for lite grovfor, og har søkt om dyrking i området. Dette blir ikke satt i gang fordi kommunen er i ferd med å frata oss arealet.

Under tre prosent av arealet i Norge er dyrket mark, dette plasserer oss langt ned på lista over landene i Europa. Golfbane kan de bygge hvor som helst, og da de prøvde på Sandstrand gikk kommunen imot fordi det hadde for store konsekvenser for landbruket.

Klubben må finne arealer som ikke kolliderer med landbruksinteressene, men det er vel billigere å bygge der jobben er gjort.....

Det er jo også særdeles skuffende at Senterpartiet, som jo liker å kalle seg for landbrukets forkjemper, har stemt for golfklubb både i komitébehandling og kommunestyret. De sitter som kjent i posisjonen, men med den slette behandlingen denne saken har fått i de kommunale fora, burde nok noen i SP vite sin besøkelsestid.

Hansken er derved kasta, og jeg håper at partiet tar et oppgjør på kammerset nå. De fleste velgerne til SP sitter vel på bygdene?