Kjære politikere, jeg ber dere så inderlig, ikke glem oss i Sollia!

I snart sju år har jeg vært så heldig å få bo i en av Harstads fineste bygder. Ei lita bygd med et 20-talls innbyggere, vakre omgivelser og en livsfarlig veistrekning som knytter oss til resten av verden.

Denne veistrekningen ønsker beboerne i Sollia at det skal gjøres noe med.   Foto: Turid Ingebrigtsen

meninger

For det er nettopp denne veien jeg ønsker å snakke om, for nå er det virkelig på tide. Fylkesvei 83 er en lang strekning, som med sin 70-sone, går i en ganske rett linje gjennom Sollia. Langs denne veien bor det mennesker og dyr, og det ferdes fotgjengere med livet som innsats her daglig. I tillegg kjøres det langt over fartsgrensa daglig. Og allerede her skjønner dere kanskje at fotgjengere og høy fart, ikke akkurat er hånd i hanske.

I Sollia er vi innbyggere i et vidt aldersspenn. Blant annet er vi to barnefamilier med snart fire barn til sammen, i barnehage – og småskolealder. Barna våre er det kjæreste vi har, og trygg skolevei er noe som bør prioriteres, også på bygda. I nabonbygda, Tennvassåsen, har de endelig fått dette, etter hardt press fra dyktige og engasjerte ildsjeler for bygda si, nemlig en plan for tiltak ved det farlige krysset skolebarna må ferdes via.

I bygda vår må pensjonister bruke refleks-vest for å hente sin egen post, og arbeidstakere som bruker veien til fots daglig, turgåere og syklister, har flere ganger måtte hoppe i grøfta for ikke å bli påkjørt.

Men må det virkelig være slik, at man som innbygger må bruke stemmen sin for å ikke bli glemt, eller at liv går tapt? Er det ikke en selvfølgelighet at barn, pensjonister, dyr, syklister og øvrige fotgjengere skal kunne ferdes langs en vei, uten at det er med livet som innsats?

Som innbygger i Sollia og i Harstad kommune, kan man undres over hvem som taler vår sak. Er vi så avglemt at ingen politikere ønsker å tale på vegne av oss, mens andre bygder i kommunen får engasjerte stemmer blant dere folkevalgte. Skal vi som bygd bruke vår stemme og vente i spenning til noen lytter, eller er det noen som kan åpne øynene for utfordringene som er en realitet i Sollia?


– Ekstrem fartstesting i Sollia

Caroline Reinland og Bård Wiik opplever ukentlig livsfarlige hastigheter i Sollia. Nå ber de om at tiltak iverksettes.


I løpet av årene vi har bodd her, har politiet hatt hyppige kontroller langs strekningen. Stort sett hver gang har de hanket inn noen med for høy fart, sommer som vinter, lyse dagen som svarte natta. Hastighetene har vært forbløffende høye flere ganger, og noen har blitt fotgjengere. Felles for alle som er tatt, er jo at de har kjørt langt over 70 km/t.

trafikkfarlig: Strekningen fra Åsegarden til Tennvassåskrysset ligger på 5.- plass på riksveiprioriteringen for gang- og sykkelvei. I 2017 sto Bård Wiik, Caroline Reinland, Othelie (da 14mnd), med hundene Luna og Eira fram og klaget på høy fart langs strekningen i Sollia.   Foto: Andreas Isachsen

I 2017 stilte vi, gjennom Harstad Tidene, spørsmål om eventuelle tiltak langs strekningen. Etter tre år i Sollia, hadde vi allerede den gangen vært vitne til fire utforkjøringer. Med årene har det dessverre ikke blitt færre. Senest høsten 2020 var vi vitne til nok en utforkjøring, 100 meter fra huset vårt. Statistisk skjer cirka én utforkjøring i året langs denne veien. Til nå har skadene stort sett vært materielle, og likevel var svaret fra Statens Vegvesen tilbake i 2017, at det ikke ville bli satt inn forebyggende tiltak langs strekningen. Så derfor ber vi nå om hjelp fra dere.

Ifølge trafikksikkerhetsplanen til Harstad kommune fra 2018 nevnes strekningen i planene, med en målsetting at innen 2040 så skal det brukes 50 millioner på gang – og sykkelvei mellom Åsegarden og Sollia/Tennvassåsen. Om dette realiseres nær 2040, så er det for sent, for barna våre er barn nå, ikke 20 år fram i tid.

Vi som innbyggere i Solla har tiet lenge nok. Vi er ikke kravstore, men nå trenger vi at dere kommer på banen for denne bygda. På vegne av mine naboer og undertegnede, ønsker vi oss at dere gir den farlige strekningen nedsatt fartsgrense, slik de har fått innvilget både i Sørvik og i Tennvassåsen de siste årene.

Vi ønsker også at dere ikke forkaster eller utsetter planen om gang – og sykkelvei/fortau gjennom Sollia, men heller setter dette på dagsordenen med høy prioriteringsgrad framover. Og til slutt må løsningen med busstoppene forbedres. Per dags dato må skolebarna i bygda og andre som tar buss, krysse denne farlige veien.

Jeg ber dere inderlig, ikke glem oss i Sollia. Ikke la strekningen forbi slik den er, der biler måles til 189 km/t, og med årlige utforkjøringer, uten at det settes inn tiltak. Vi trenger trygg ferdsel for fotgjengere og trygg skolevei for barna våre. Gjør noe, før det er for sent.