Meninger:

En ny tid for totalforsvaret

Skillet mellom krig og fred er blitt mer uklart. I gråsonen benyttes sammensatte virkemidler som rammer på tvers av samfunnssektorer. Derfor har regjeringen fremmet langtidsplanen for forsvarssektoren og Samfunnssikkerhetsmeldingen samtidig.

BEREDSKAP Totalforsvaret av Norge blir stadig bedre, skriver forfatter av leserinnlegget.  Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

meninger

Forsvarskommisjonen av 1946 fastslo at forsvaret av Norge skal bygge både på militært forsvar og bred sivil beredskap. Samfunnets samlede ressurser skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet.

I 2016 iverksatte regjeringen et program for å videreutvikle totalforsvaret. Programmet har som mål å øke motstandsdyktigheten mot trusler og angrep rettet mot samfunnskritiske funksjoner, og videreutvikle sivile myndigheters støtte til Forsvaret.

Etter 22. juli 2011 er det satt i verk en rekke tiltak for å bedre evnen til å støtte sivil krisehåndtering. Forsvarets spesialstyrker er på kontinuerlig kontra-terrorberedskap. Permanent helikopterberedskap er etablert for å støtte politiet. Også samarbeidet mellom PST og Etterretningstjenesten er styrket.

Den nye bistandsinstruksen fra 2017 gjør det enklere å anmode om bistand fra Forsvaret. Beslutning om bistand til politiet kan nå tas svært raskt.

Inntil nylig var det kun Forsvarets bistand til politiet som var regulert i lov og mer detaljert instruks. Stortinget vedtok 16. februar i år at Forsvarets støtte til andre sivile aktører skal tydeliggjøres i forsvarsloven. Den tragiske ulykken i Gjerdrum har igjen vist betydningen av at beredskapsressursene raskt finner hverandre.

Sivil støtte til våre militære styrker er avgjørende for forsvarsevnen. Regjeringen har de siste årene oppdatert planene for totalforsvaret av Norge. Regjeringen prioriterer tiltak som skal sikre tilgangen på mat drivstoff, transport og helseberedskap, og kraftforsyning i krise eller krig.

Forsvaret har gjennom strategiske partnere mer enn doblet antallet logistikkbaser i Norge. Forsvaret har tilgang til Brings kjøretøypark over hele landet og samarbeider med Norges største matvaregrossister, som sikrer Forsvaret tilgang på proviant krise og krig.

NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018 var en viktig test av den sivile støtten til Forsvaret. En rekke sivile aktører deltok i øvelsen. Evnen til alliert mottak ble satt på prøve. Regjeringen vil opprette ytterligere en vertslandsstøttebataljon for å bedre evnen til alliert mottak.

I krise og krig er det avgjørende å samhandle på tvers av sektorer. Regjeringen har systematisk arbeidet for å forbedre den militære og sivile beredskapen siden regjeringsskiftet i 2013.