«Et sjansespill med morgendagens unge voksne»

De vedtatte reduksjonene i antallet lærerstillinger i Harstad kommune er større enn reduksjonen i elevtallet tilsier.

ILLUSTRASJONSFOTO: Claus Bech / Ritzau Scanpix 

meninger

Utdanningsforbundet i Harstad har tidligere kommentert nedskjæringene i skole og barnehage i Harstad kommune. I likhet med Edvind Eriksen (SV) er vi bekymret for elevene som sliter og blant annet behøver spesialundervisning.


Skolen mister titalls årsverk

I løpet av seks år vil det være 36,6 færre årsverk i grunnskolen i Harstad. Stram økonomi og færre elever er hovedårsaken.


Utdanningsforbundet i Harstad mener det er uklokt å redusere antallet lærerstillinger i et slikt omfang rett etter innføringen av nye læreplaner. Harstad kommune har lagt ressurser på bordet for implementering av læreplanene, men likevel foregår det viktigste arbeidet ved pultene i klasserommene.

Skolesjef Vidar Larsen sier at færre lærere i skolen vil bety mindre tid til å følge opp den enkelte elev. Dette mener han kan kompenseres gjennom blant annet arbeidsformer, pedagogiske metoder, arbeid med læringsmiljø og vurdering. Utdanningsforbundet Harstad stiller spørsmålstegn ved hvordan kvaliteten i skolen kan opprettholdes. Vi mener det er misforhold mellom de viktige oppgavene og samfunnsmandatet skolene er tillagt og tilgjengelige ressurser for å nå målene for skolen. Utdanningsforbundet er bekymret for at dette kan lede til lavere læringsutbytte for elevene.

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) understreker at muligheten for å gjennomføre videregående opplæring på normert tid er høyere hos elever som har høyt læringsutbytte i grunnskolen. Som kjent innebærer frafall fra videregående opplæring høye omkostninger både for samfunnet og ikke minst den enkelte elev, både økonomisk i et livsløpsperspektiv og når det gjelder selvfølelse.

Utdanningsforbundet Harstad mener at de vedtatte nedskjæringene i skolesektoren innebærer et sjansespill med morgendagens unge voksne.