El-ferger viktig i det grønne skifte

Fergene er en sentral av det grønne skiftet, og elektrifisering av fergesambandene er viktig for å redusere klimagassutslipp innen sjøfart- og transportsektoren. I nye og fremtidige fergeanbud legges det strenge krav om å anskaffe ferger med null- eller lavutslippsteknologi.

Harstad Senterparti vil ha fortgang i elektrifiseringen av norske ferger.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson, VOL

meninger

Fergene er en viktig del av infrastrukturen langs kysten. Fergene binder vegnettet sammen. Vi har om lag 130 fergesamband i Norge, som i hovedsak driftes av fylkeskommunene. Årlig transporteres det om lag 20 millioner kjøretøy og 40 millioner passasjerer med norske ferger (tall fra Statens vegvesen).

Den første el-ferga, Ampere, kom i 2015 og i løpet av 2022 anslår man at rundt 70 el-ferger vil være i drift langs kysten. Når flest mulig av fergesambandene drives av miljøvennlig energi vil det på sikt føre til lavere driftskostnader, renere luft og en mer komfortabel fergereise.

ENOVA støtter planlegging av 30 nye fergesamband, og det er satt av 638 millioner kroner til prosjektene. Bare to av disse el-fergeprosjektene er planlagt i Troms etter 2021, kommer det frem i en artikkel i Energi og klima. Fergesambandene i Sør-Troms er ikke blant disse prosjektene.

Harstad Senterparti mener denne utviklingen går altfor sakte og det økonomiske bidraget fra ENOVA og staten er for lavt til en rask overgang til el-ferger. Mange av fergesambandene har kort overfartstid, mellom 15-20 minutter, og de fleste av disse sambandene vil derfor være ideell for å opereres med el-ferger.

Det må jobbes raskere for en overgang til null- eller lavutslippsferger, slik at utslippene i sjøfartsektoren reduseres og på den måten bidrar til å nå de nasjonale målene om 40 % reduksjon i klimautslipp innen 2030.

Vi mener også at en viktig forutsetning for å kunne legge til rette for el-ferger i distriktene er at infrastruktur på land er til stede. Strømkapasitet, landstrøm og ladestasjon påvirker den totale strømkapasiteten mange steder i distriktene. Strømkapasiteten må bygges ut og oppgraderes betydelig. I vår region er dette et ansvar som både Statskraft og vårt lokale kraftselskap Hålogaland Kraft har.

Den økte kostnaden det medfører må staten ta ansvaret for å fullfinansiere, gjennom ENOVA. Tilskudd, lån og garantier gjennom ENOVA må derfor styrkes slik at man bygger ut nødvendig strømkapasitet over hele landet.