«Vi som bor i Harstad må våge å framsnakke byen, folkene og det fantastiske engasjement som utfolder seg»

I lokale media synes enkelte politiske partier å overgå hverandre i superlativer om hvor opptatt de er av god eldreomsorg. I denne konkurransen har særlig opposisjonspartiet Frp og posisjonspartiet SV stått i bresjen.

Illustrasjonsbilde eldrende befolkning.  Foto: Gorm Kallestad NTB

Helse og omsorg er ikke bare et tjenestetilbud, men også de uformelle relasjoner mellom mennesker i ulike aldre og livsfaser. Det er mye god omsorg i møte med andre mennesker.

meninger

Felles for begge partier er at de oppriktig ønsker en best mulig eldreomsorg, men uten å sette fingeren på hva som skaper grunnlag for velferd. Dessverre er det et fellestrekk at begge partier har manglende visjoner og løsninger på hvilken politikk som vil bedre ressurstilgangen for nettopp de eldre, og øvrige hjelpetrengende, i vår kommune.

Konkurranseutsetting, eller overføringer fra Staten (regjeringa), er etter Høyres vurdering en forenkling av hvilke grep som må gjøres for å få balanse i omsorgstilbudet og den ressurstilgangen som er nødvendig for å kunne gi et forsvarlig og respektabelt omsorgstilbud til vår stadig aldrende befolkning i vår kommune.

Det er Høyres oppfatning at verdiskapning og fordeling er selve bærebjelken i vårt velferdssamfunn. Vi må skape verdier for å kunne fordele velferden. Spørsmålet er hvordan vi skaper tilstrekkelige ressurser for å kunne yte den eldreomsorgen som alle politiske partier framholder som påkrevd. Ressurser er i denne sammenheng ikke bare økonomi, men også mennesker som skal leve, arbeide og bo i vår kommune.

Eldreomsorg kan altså ses i et videre perspektiv enn bare budsjetter og regnskap. Vi trenger ikke minst mennesker. Helse og omsorg er ikke bare et tjenestetilbud, men også de uformelle relasjoner mellom mennesker i ulike aldre og livsfaser. Det er mye god omsorg i møte med andre mennesker. Utenforskap, ensomhet og fremmedgjøring vil særlig kunne ramme dem av oss som har behov for et omsorgstilbud ivaretatt av det kommunale tjenestetilbud. Derfor trenger vi et levende samfunn som også tilrettelegger for ungdommen. Dette er god eldreomsorg!

Utdanningstilbud, trygge og ettertraktede arbeidsplasser, gode bomiljøer og et levende organisasjonsliv med idretts- og kulturtilbud for alle, vil etter Høyres oppfatning tilrettelegge for varig verdiskapning. Verdiskapningen er en forutsetning for en god eldreomsorg. Den demografiske utviklingen hvor befolkningen i Harstad og omkringliggende kommuner stadig blir eldre, må snus så snart som mulig. Harstad kommune sliter med å tiltrekke seg kompetente faggrupper og arbeidstakere innen helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder ikke minst fastleger og sykepleiere, som til tross for mengder med tiltak fortsatt i stor grad velger bort Harstad som sin framtidige bostedskommune for seg og sin familie.

Vi som bor i Harstad må derfor våge å framsnakke kommunen vi bor i, folkene som bor her og det fantastiske initiativ og engasjement som vi stadig ser utfolde seg. Dyktige mennesker som med sine bidrag skaper arbeidsplasser, bolyst og fantastiske muligheter for et rikt og godt liv her i nord. Disse skal vi heie på. Dette gjelder også når ordføreren uttrykker et ønske om å tiltrekke flere arbeidsplasser til Harstad. På denne måten kan vi alle bidra til at våre ferdigutdannede ungdommer vender tilbake og at nye kommer til. Dette skaper det velferdssamfunnet som vil være i stand til å levere velferdstjenester som vi alle tar for gitt. Harstad høyre heier på Harstad og de flotte folkene som bor her!

Harstads befolkning skal med rette forvente at våre lokalpolitikere er i stand til å styre det kommunale velferdstilbudet, herunder eldreomsorgen, på en god måte. Dette gjelder både tilbud, kvalitet og økonomistyring. Et politisk ansvar som ingen politiske partier kan unndra seg, aller minst flertallsposisjonen som styrer Harstad kommune i det daglige.

Det er god eldreomsorg å sørge for en attraktiv og levende kommune. Dersom vi klarer å levere en politikk som tiltrekker virksomheter og arbeidstakere til Harstad, så vil nødvendigvis stadig nye familier velge Harstad. Denne verdiskapningen skal vi bruke til velferd og en god eldreomsorg. Det skulle bare mangle!