Meninger:

Bomiljø og trafikksikkerhet må tas på alvor ved valg av skoletomt

Det ser ut som trafikksikkerheten ikke blir tatt på alvor når det gjelder forslaget om bygging av ny skole på Berg (Mustaparta 2). Det er stort sett bare snakk om nærhet til skog, fjell, sjø, en fantastisk utsikt og gode solforhold.

Skisse av Mustapartajordet 2. 

meninger

Solberg borettslag har boliger i Bergsveien, Stalheimveien, Svaleveien, Gamle ridevei og Orrehaugen. Infrastrukturen på Berg ble etablert for over 50 år siden og er ikke bygget for at hundrevis av biler og skoleelever skal ferdes på disse veiene daglig. Området er allerede sterkt belastet av trafikk i forbindelse med kjøring til og fra to barnehager og et nytt stort boligfelt på Mustaparta 1, som ennå ikke er ferdig utbygd.

Hvis man skal bygge en ny skole med idrettshall innerst i et boligfelt på Berg, må den tilpasses eksisterende bebyggelse, bl.a. med tanke på støy og trafikk fra tidlig morgen til sen kveld. All buss og biltrafikk til og fra skolen må gå via Ervikveien og vi forutsetter at det er gjort beregninger som viser at det er mulig å bygge en trygg skolevei opp den bratte skråningen med en sikker inn og utkjøring til hovedvei. I tillegg vil så stor belastningen på veiene på Berg, at de må utvides og oppgraderes med gang og sykkelstier. Alt dette må tas med i regnestykket nå.


Oppvekstutvalget enstemmig om Mustapartajordet for Bergseng skole: - Ønsker idrettshall

Torsdag møttes utvalg for oppvekst og kultur, digitalt, for å diskutere tomtevalget for nye Bergseng skole.


Er det forresten noen som tror at skoleelevene vil godta å bli satt av ved droppsoner i tilknytning til Kilhusveien og Ervikveien, for så å gå den siste kilometeren til skolen? Erfaringene viser at selv med bare 100 meter fra hovedveien opp til skolen på Bergseng, blir mange av elevene kjørt helt fram til skoledøra. Hvordan skal man løse det på Berg? Hvilke veier her i området skal sperres og skiltes for å hindre slik uønsket trafikk?

Solberg Borettslag har i lang tid prøvd å finne løsning på våre parkeringsproblemer i dette området, men kommunen har ikke vært villig til å godta løsninger slik at vi kan lage en parkeringsplass til hver av de 20 husstandene vi har i Svaleveien. Dette gjør at denne veien har kaotiske parkeringsforhold, spesielt i vinterhalvåret. Når det ikke er mulig for borettslaget å etablere 20 parkeringsplasser langs Svaleveien, kan vi ikke forstå at det kan være mulig for kommunen å godkjenne en tilsvarende parkering i Orrehaugen i tilknytning til ny skole. På toppen av alt ser vi at det vurderes å ta en del av eiendommen vår som borettslaget bruker til parkering og omgjøre det til droppsone.


Glede over valg av skoletomt

FAU ved Bergseng skole håper ny skole står ferdig innen 2025. Senest.


Skoletomten som vurderes kjøpt for over 20 millioner på Berg, er i dag regulert til boligformål. Beboerne som grenser til den foreslåtte skoletomta, vil selvsagt ikke godkjenne en omregulering som tilsier økt byggehøyde, noe som må til for å etablere en skole med idrettshall. Det er mye fjell som skal sprenges vekk for å komme innenfor en forsvarlig byggehøyde. Er disse momentene tatt med i beregningen? Eksisterende bebyggelse i Orrehaugen som grenser til den foreslåtte skoletomten på Mustaparta 2, er lave eneboliger der kommunen la strenge begrensning på byggehøyden til maks en etasje da de ble bygget for over 50 år siden.

Et trygt bomiljø og sikre skoleveier er viktig for oss alle her på Berg.