Vi må budsjettere med klimagasser – ikke bare med penger

Den beste investeringa vi kan gjøre for framtidas Harstadværinger er å gjennomføre en reell satsing på å kutte klimagasser, styrke arbeidet med miljø, og bli mye råere på å verne om naturen og dets mangfold, selve livsgrunnlaget vårt, skriver MDGs Hanne Gideonsen i dette debattinnlegget.

Hanne Gideonsen representerer MDG i kommunestyret. 

meninger

I dag (torsdag, red. anm) skal kommunestyret behandle klimabudsjettet for 2021. Det er andre gang vi får klimabudsjettet til behandling, og det viser oss at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi klarer å kutte utslipp i så stor skala at vi når kommunens mål om at vi i 2030 skal slippe ut ikke mer enn 60 prosent av det vi slapp ut i 1991 - en nedgang fra 101.586 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, til 37.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030.

Klimabudsjettet viser også at kommunen i altfor stor grad lener seg på utslippskutt som følge av nasjonale tiltak, og ikke vil prioritere tiltak og prosjekter som belaster det økonomiske budsjettet til kommunen. Med tanke på at klimagassutslipp og økonomiske investeringer, forbruk og innkjøp går hånd i hånd er det synd at vi fremdeles ikke er der at vi vil “putte pengene der munnen er” - gjøre som vi preiker. MDG har flere ganger etterlyst og foreslått økte ressurser til det miljø- og klimafaglige arbeidet i kommunen, uten gjennomslag. Det er mange av våre medpolitikere som snakker om klima og miljø, men som samtidig tilsynelatende vegrer seg for å binde økonomiske ressurser til arbeidet.

Det er både forståelig og uforståelig. Forståelig – fordi kommunen har mange viktige oppgaver, og klimautfordringene har primært gitt seg utslag i litt mer ustabilt vær her hjemme på bjerget. Uforståelig – fordi den beste investeringa vi kan gjøre for framtidas Harstadværinger er å gjennomføre en reell satsing på å kutte klimagasser, styrke arbeidet med miljø, og bli mye råere på å verne om naturen og dets mangfold, selve livsgrunnlaget vårt. Derfor trenger vi gode planverk for både naturmangfold, miljø og klima.

Her kommer klimabudsjettet inn. Det kan og bør bli vårt viktigste verktøy for å kutte utslipp. Derfor er det så viktig at vi har vedtatt at vi skal ha et klimabudsjett, og et klimaregnskap. Vi var faktisk en av de første kommunene som vedtok et slikt budsjett, og det betyr at alle klimabudsjett som legges frem for kommunestyrer over det ganske land i disse dager alle er en del av et nybrottsarbeid. Det betyr at de ikke er perfekte budsjett. De har mangler, og fordelingen av klimagassutslipp er ikke nødvendigvis helt rettferdig. Utslipp vi i Harstad eksporterer (som avfall) kommer ikke til syne i vårt klimabudsjett, mens utslippene fra sjøtrafikk blir vårt ansvar så lenge de er innafor våre kommunegrenser. Og hele 82 prosent av klimagassutslippene vi Harstadværinger står for er indirekte utslipp fra innkjøp av varer og tjenester.

For noen er akkurat dét god nok grunn til å skrote hele klimabudsjettet. For oss er det en grunn til å fortsette. Vi trenger rett og slett mer informasjon og mer kunnskap. Vi trenger en plan for hvordan vi kan fange opp en større andel av utslippen våre, og vi trenger at klimabudsjettet i mye større grad får en direkte innvirkning på kommunens budsjett- og økonomiplan, på reguleringsplaner og driften i kommunen generelt. Det må bli det styringsverktøyet det er ment å være.

Klimapolitikk er ikke lenger noe radikalt og sært – det er noe så og si alle partier jobber med og utvikler. Også i Harstad er det mange gode tanker om klima og miljø blant de ulike partiene. Men nå trenger vi at disse gode tankene også kommer ut som økonomiske prioriteringer, høye ambisjoner og tydelige krav og satsinger. Vi i MDG venter i spenning på budsjettforslaget fra både posisjon og opposisjon, og kommer naturligvis til å følge spesielt godt med på om bevisstheten om klimaendringene og de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, både med å kutte utslipp og med å håndtere et vær som blir mer ustabilt, viser seg i de økonomiske prioriteringene, ikke bare i ord.