Meninger:

Senterpartiet undergraver NATO med sitt ønske om å forby atomvåpen

Under behandlingen av statsbudsjettet støttet Senterpartiet SVs forslag om at Norge må forby atomvåpen.

NATOALLIERTE Polsk T-72 stridsvogn, på øvelse Iron Spear, i Latvia.  Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret

meninger

Dette er skadelig for Norges sikkerhet, sikkerhetspolitisk uansvarlig og stikk i strid med våre NATO-forpliktelser.

I fjor la regjeringen fram en utredning som vurderte om Norge skulle støtte forbudet mot atomvåpen. Norges fremste eksperter sa følgende om saken: «Dersom NATO skulle skrinlegge sin egen kjernefysiske avskrekking uten at kjernevåpenstater utenfor alliansen gjorde det, ville dette gjøre oss sårbare og skape en farlig strategisk ubalanse».

Norge er ikke det eneste landet som har konkludert slik. Ingen av NATOs medlemsland går inn for atomvåpenforbud. Det nordatlantiske råd har sagt at traktaten er uforenlig med NATOs forpliktelser. Det samme har NATOs tre atommakter USA, Frankrike og Storbritannia sagt. Heller ikke Sverige og Finland vil ha forbud.


Færre, men farligere atomvåpen i verden

Det blir færre atomvåpen i verden, men de store atommaktene moderniserer atomarsenalet, og andre land ruster opp, viser ny rapport.

 

Norske eksperter slo fast at «tiltredelse til Forbudstraktaten av Norge eller andre allierte ville ført til splittelse i alliansen. Dette ville først og fremst tjent interessene til land som utgjør en sikkerhetspolitisk utfordring for oss.» Atomvåpen er så farlige, at så lenge de finnes som trussel mot Norge, må vi også kunne avskrekke med atomvåpen. NATO-nedrustning når Russland og Kina ruster opp er farlig for Norge, fordi vi kan risikere å komme under press uten å kunne stå imot.

Det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet går så langt at de mener Norge «bør ønske traktaten velkommen». Vårt NATO-medlemskap og NATOs sikkerhetsgaranti har tjent Norge vel i 70 år. NATOs evne til kjernefysisk avskrekking og gjengjeldelse kan ikke fjernes med et pennestrøk, frikoblet fra at ikke-vestlige stormakter i overskuelig fremtid vil ha atomvåpen. Tungtveiende sikkerhetspolitiske vurderinger og fagmilitære råd settes glatt til side av Senterpartiet. Uten sidesyn for konsekvensene for Norges sikkerhet.


Europeisk klage kan bety slutten for atomavtalen med Iran

Storbritannia, Frankrike og Tyskland klager inn Iran for brudd på atomavtalen. Det kan føre til at sanksjoner mot landet blir gjeninnført.

 

Er grasrota i Senterpartiet egentlig klar over at Senterpartiet sentralt vedtar NATO-fiendtlig politikk?