- Trafikk og luftforurensing kan gjøre utemiljøet uholdbart

Det vil legge store begrensninger på undervisningen dersom man i perioder må holde seg innendørs i skoletiden på grunn av dårlig uteklima.

Ansatte på Stangnes og Rå videregående skoler advarer mot å bygge ny, stor videregående skole i Harstad sentrum. 

meninger

Fylkesrådet går inn for å bygge ny videregående skole i Harstad, og man planlegger å bruke 1000 millioner kroner. Med dette utgangspunktet håper vi selvsagt at det blir en flott skole med gode og fremtidsrettete pedagogiske løsninger for de neste 30 – 50 år. Vi mener også at det er fornuftig at fylket ikke ønsker OPS, men vil eie egen tomt og eget bygg. Skolen skal romme over 1000 elever og rundt 200 ansatte. Dette krever plass både ute og inne og med gode kommunikasjonsmuligheter.

Men hvor skal den bygges?

Vi registrerer at lokale politikere i Harstad gjerne vil ha skolen i sentrum, og at private tomteeiere gjerne vil selge til fylket. Vi ser ikke at en sentrumstomt som foreslås, f.eks. ved Equinor, er særlig fremtidsrettet annet enn for handelsstanden og byplanleggerne. Her vil man bli lokalisert mellom tung verftsindustri og kjøpesenter. I tillegg har man RV 83 og Seljestadveien rett i nærheten som er utsatt for luftforurensing koblet til trafikken.


Hvor bør en felles sammenslått videregående skole i Harstad bygges?
Du må velge et alternativ
 

Kommunen har satt opp målestasjon som viser høy grad av NO2 og svevestøv på kalde og tørre dager. Dersom man plasserer en så stor virksomhet i dette området, vil det naturlig nok bli en betydelig økning i trafikken, som igjen genererer adskillig mer luftforurensing.

I dag brukes uteområdene daglig i undervisningen, noe som blir vanskelig midt i sentrum. I tillegg kan trafikk og luftforurensing komme til å gjøre utemiljøet uholdbart. Det vil legge store begrensninger på undervisningen dersom man i perioder må holde seg innendørs i skoletiden på grunn av dårlig uteklima.

Utfordringene med plasseringen her forsterkes ytterligere når over 1000 elever skal ha kroppsøving hver uke. Dette krever dette plass, noe som vanskelig kan realiseres med dette tomteforslaget. Idrettshaller, friidrettsbane og friområder bør ligge i umiddelbar nærhet til skolen slik de gjør nå.

Fylket eier allerede to store sentrumsnære tomter (Stangnes vgs. og Heggen vgs.) hvor det lar seg gjøre å bygge en ny videregående skole. Velger man å bygge på tomta der Stangnes vgs. ligger kan man nytte allerede eksisterende bygninger og lokaler som et supplement til den nye skolen (sist påbygde fløy ble tatt i bruk i 2003).

Begge fylkeskommunale tomter har på hver sin måte også nærhet til friluftsområder og idrettshaller, og til praksis- og lærebedrifter. Lokaliseringen av en ny videregående skole bør gi muligheter til å møte nye og fremtidige muligheter og endringer av programtilbud. Sør-Troms er en region i vekst og vi ser ikke at elevtallet går nedover, snarere tvert imot. Vi trenger en dynamisk skole og en tomt som tar høyde for disse mulighetene som vil styrke vår region og gi våre ungdommer gode vekst- og utdanningsvilkår i egen region. 

Et nytt skolebygg i regionen bør ta hensyn til elevens beste med tanke på et best mulig læringsmiljø og utemiljø, pedagogiske og sosiale hensyn, vi skal bygge fremtidens skole. Å plassere denne i et bysentrum fordi lokalt næringsliv ønsker dette er en meget uheldig sammenblanding av kortene noe som ikke kommer eleven til gode slik vi ser det.

Vår konklusjon er at en stor ny videregående skole med så mange elever plassert i bysentrum vil være svært uheldig av pedagogiske, sosiale og miljømessige årsaker.


Skal bruke 1 milliard på ny skole i Harstad: – Svært gledelig

Fylkesrådet i Troms vil investere ca. én milliard kroner i ny videregående skole i Harstad.– Et skammelig forslag fra Høyre

Ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord synes det er skammelig av Harstad Høyre å kare til seg fra Kvæfjord.