Leserinnlegg:

Ny kino og bibliotek vil føre til svekkelse av viktige velferdsoppgaver

Etter flere runder i Harstad-politikken registrerer vi at det er flertall for å lyse ut bygging av ny kino og nytt bibliotek som et offentlig-privat samarbeid.

SKEPTISK: - Ny kino og bibliotek vil føre til svekkelse av viktige velferdsoppgaver, skriver Morten Rennemo (Leder Utdanningsforbundet Harstad) og May Lill Kornbakk (Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Harstad) i sitt leserinnlegg. Foto: Øivind Arvola  Foto: Øivind Arvola

meninger

Det er nok mange gode intensjoner bak tankene om eventuell ny kino og et nytt bibliotek, men vi registrerer også at det er ulike oppfatninger om ei relokalisering av disse kulturtilbudene vil føre til økt besøk til henholdsvis kino og bibliotek, skriver Morten Rennemo (Leder Utdanningsforbundet Harstad) og May Lill Kornbakk (Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Harstad) i sitt leserinnlegg.

I de politiske saksdokumentene fremgår det at de økte årlige driftskostnadene minimum vil beløpe seg 5,5 millioner. Vi mener dette er et svært forsiktig anslag siden rådmannen vurderer de årlige merkostnadene ved ei relokalisering for kun kinoen til å være mellom 4,1 og 7 millioner. Å flytte biblioteket vil sannsynligvis føre til ytterligere økning i de årlige kostnadene for kommunen.

At man forsøker å gjøre denne relokaliseringen som et offentlig-privat samarbeid (OPS) har også flere ulike risikofaktorer som kommer frem i de politiske sakspapirene. Disse risikofaktorene vil kunne føre til at de årlige merkostnadene langt vil overstige 5,5 millioner. Det går også frem at OPS aldri tidligere har vært gjort for bygging av kino og bibliotek før i Norge, men det ønsker man altså å få til i Harstad. Hvorfor denne organiseringsformen er valgt er for oss fortsatt et ubesvart spørsmål.

For oss er det viktig å få frem at vi synes det er positivt at politikerne i Harstad er opptatt av at sentrum skal fremstå som attraktivt på alle måter. Vi kan derimot ikke støtte planen for ny kino og bibliotek slik det foreligger pr i dag fordi det vil føre til økte merkostnader for Harstad kommune. Disse økte kostnadene vil minimum føre til kutt av 11 stillinger. Det vil i så fall komme på toppen av 45 planlagte stillingskutt frem til 2021.

Det er flott at politikerne har store visjoner for Harstad, men når dette skal finansieres gjennom stillingskutt bør man tråkke på bremsen. Det er ikke slik at bemanning for ekspempel i barnehage, skole, helse og omsorg er en fleksibel økonomisk størrelse man kan enten øke eller kutte i for å tilpasse seg alle gode formål. Det er snakk om arbeidstakere som leverer primære velferdstjenester. Det er grenser for hvor mye man kan kutte uten at det går ut for kvaliteten og forsvarligheten i tjenestetilbudet. Blir det for få folk på vakt må de springe fortere, og da vet vi også at det er fare for at sykefraværet øker.

Vi advarer på det sterkeste mot å pådra kommunen økte utgifter gjennom dette prosjektet, da det mest sannsynlig vil føre til et svekket velferdstilbud til kommunens innbyggere.