Kommunen utreder ny kino og bibliotek

Harstad kommune ser på muligheten for å samlokalisere ny kino og bibliotek i Harstad sentrum.

  Foto: Harstad kino

Området som er valgt for en eventuell plassering av ny kino og bibliotek er avgrenset slik kartet viser. Alle innkomne OPS-anbud innenfor dette området stiller likt, melder kommunen. 

meninger

Harstad kommune søker leverandør til et offentlig- privat samarbeid (OPS) for å etablere ny kino og bibliotek i Harstad.

I den forbindelse inviteres det til orienteringsmøte om kommunens planer og behov 11. september.

Harstad kommune planlegger å anskaffe en leverandør som skal sørge for utvikling, finansiering, bygging, drift og vedlikehold av OPS-prosjektet "Ny kino og bibliotek i Harstad kommune."

Formålet med orienteringsmøte er å gi en status for kommunens planer, herunder omfanget av prosjektet, OPS-modeller og plan for anskaffelse av leverandør.

Leverandørene vil gis anledning til å gi innspill på anskaffelsen før den kunngjøres.

Kommunen har i denne forbindelse lagt ut en melding om saken på sin hjemmeside. Den lyder som følgende:

Ny kino og bibliotek. Her er det du trenger å vite:

"Politikerne i Harstad har vedtatt å utrede ny kino og bibliotek i sentrum av Harstad. Ønsket er en samlokalisering av tjenestene som skal: 

gi bedre og mer allsidige tjenester

gi mer tilgjengelige tjenester

være fremtidsrettet og gi merverdi i form av samhandling og samskaping

bidra til sentrumsutvikling med et tiltrekkende helhetlig miljø, der publikum trives.

Dette skjer i kjølvannet av at flere private aktører har signalisert at de ønsker å bygge ut på sine respektive sentrumstomter, og at samarbeid med kommunen om utvikling av sentrum er ønskelig.

Kommunestyret ba i sitt møte den 26. april 2018 rådmannen gå videre med en konkurranse med formål å bygge ny kino med fire saler og flytte dagens bibliotek, slik at de blir samlokalisert. Kommunestyret har bedt om at anskaffelsen skjer gjennom konkurranse i et såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS).

Dette ber vi om:

I sin bestilling til en privat aktør, har kommunestyret lagt inn følgende:

Fire kinosaler med til sammen 450 - 550 plasser

Flytting av dagens bibliotek til nye lokaler slik at det kan fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å låne ut bøker og andre medier gratis. Biblioteket skal i tillegg være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Minst 25 års leietid, med mulighet for å overta bygget vederlagsfritt, evt leie videre, eller overta til en avtalt pris.

Harstad kommunestyre legger også til grunn at bygningsmessig løsning skal legge til rette for effektiv drift av biblioteket. Det bør være mulig med utvidet åpningstider tilrettelagt for ubemannet bibliotektilbud utover vanlig arbeidstid. Det bør legges til rette for at biblioteket kan fungere som møtearena.

Det skal være gode sambruksmuligheter.

Estimert samlet behov: 4000 kvm.

Vi tar gjerne imot innspill i denne prosessen. Hva tenker du er viktig for å skape gode kino- og bibliotekopplevelser i fremtiden?"

Kommunen ønsker innspill i prosessen: "Hva tenker du er viktig for å skape gode kino- og bibliotekopplevelser i fremtiden," spør kommunen, som har lagt ut et svarskjema på sin hjemmeside.