SØRLIMARKA SKYTE- OG ØVINGSFELT:

Det vil være uansvarlig å lede skiløpere inn i farlig område

- Risikoanalysen for reguleringsplanen er tydelig på at det er en uakseptabel risiko.
meninger

LESERINNLEGG: Sørlimarka skyte- og øvingsfelt

Reguleringen av Sørlimarka skyte- og øvingsfelt har vært omtalt i media den siste tiden, knyttet til et åpent møte arrangert av Harstad turlag. Omtalene har gitt et noe skjevt bilde av saken, og Forsvarsbygg ønsker derfor å nyansere noen av påstandene.


Folkemøte om Sørlimarka:

Kritisk til forsvarsplaner

Harstad turlag mener at Forsvarets planer for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt ødelegger for allmenn bruk av området.

 

Utvidelse av feltet

Reguleringsplanen utarbeides på oppdrag fra Forsvarsdepartementet for å sikre rammebetingelsene for feltet, herunder nødvendig utvikling av feltet for Forsvarets behov. Det er viktig å påpeke at utvidelsen av feltet ikke har noen betydning for de utfordringene som Harstad turlag tar opp. Utvidelsen er først og fremst en sikkerhetssone for baner som ligger innenfor dagens skytefelt, basert på gjeldende sikkerhetskrav for aktuelle våpentyper. Utvidelsen er betydelig redusert fra den opprinnelige planen fra 90-tallet, og er også justert etter innspill fra turlaget slik at den nasjonale turstien på østsiden av feltet er utenfor feltgrensen.

Rasering av området?

En reguleringsplan er ikke en utbyggingsplan, men legger rammer for eventuell bygging og utvikling av feltet samtidig som den dekker dagens bygg og anlegg. Det foreligger ingen planer om å bygge i det omfang reguleringsplanen gir mulighet til. Forsvarsbygg har strenge miljøkrav ved eventuelle utbygginger, og bygging av voller vil integreres i terrenget for å unngå at de fremstår som monumenter. Uten disse vollene ville utvidelsen av feltet blitt betydelig større. Forsvarsbygg planlegger å søke om såkalt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Denne vil gi enda tydeligere rammer for overvåkning og forebygging av forurensning.

Allemannsretten i området

Det blir fremstilt som om allmenheten blir utestengt fra Sørlimarka. Allemannsretten vil fortsatt gjelde i Sørlimarka til alle årstider, men som vanlig må man forsikre seg om at det ikke er skyting før man beveger seg inn i området. Preparering av skiløyper reguleres av andre lover og er ingen allemannsrett. For at allmenheten skal kunne forsikre seg om at det ikke er skyting så stiller det også krav til god og rettidig varsling fra Forsvaret. Det jobbes nå med å finne bedre og sikrere løsninger for slik varsling.

Skiløyper

Skiklubben ønsker å preparere skispor inn i farlig område mellom standplass og målskiver hvor skarpskyting gjennomføres i eksisterende skytefelt. Risikoanalysen for reguleringsplanen er tydelig på at det er en uakseptabel risiko. Det vil være uansvarlig av Forsvarsbygg, kommunen og skiklubben å øke denne risikoen ved å lede skiløpere inn i farlig område med et preparert skispor. Forsvarets aktivitet med beltekjøretøy vil også komme i konflikt med en slik løype.

Forsvarsbygg har derfor tilbudt å legge til rette for en alternativ trase som unngår farlig område. I samarbeid med kommunen er det funnet en trase som blir bra med noen mindre tiltak. Representanter fra skiklubben mener den ikke vil bli benyttet, noe vi stiller oss undrende til. Den kan brukes uavhengig av Forsvarets skyting så man slipper å snu på vei til Langvatnet, eller på vei tilbake. Den vil også åpne en mulighet for at folk kan benytte løypene fra parkeringen i Sørlia.

Forsvaret i Harstad

Harstad Turlag mener at skytefeltet kan nedlegges fordi Forsvaret har redusert sin aktivitet i Harstad. Hovedbrukeren av feltet befinner seg fortsatt i Harstad og benytter Sørlimarka. Allierte har i liten grad brukt feltet til skarpskyting. Alle Forsvarets skytefelt har en funksjon for trening av avdelinger til Norges forsvar, og er ikke bare knyttet til lokale avdelinger. Vi må derfor ha en robust reguleringsplan som tar høyde for fremtidige behov for Forsvaret i hele regionen.