MENINGER:

Er vi ført bak lyset?

Illustrasjonsfoto: Frank R. Roksøy 

meninger

Uttalelse ifm Harstad kommunes behandling av videre fremdrift av Harstadpakken i kommunestyret.

Harstad Kommune er en Safe Community-kommune og selger seg inn som en kommune som er Attraktiv Hele Livet, og som satser på folkehelse og miljø.

FAU ved Bergseng Skole klarer ikke å se hvordan alternativene for gjennomføring av delprosjektene til Harstadpakken klarer å leve opp til Harstad Kommunes satsing på ovenstående verdier.

Det er en klar forventning at alternativ 3 er absolutt minstekrav til hva som må gjennomføres, og det er tydelig at nordsiden av Harstad står igjen som en tapende part. Områdene Sama, Bergseng og Mustaparta er i vekst, med mange nåværende og kommende barn i skolepliktig alder. Områdene har svært farlige og uoversiktlige partier der de myke trafikantene er utsatt.


Mange gang- og sykkelstier, overganger og skolevei generelt er farlige og mangelfulle. Dette gjelder delprosjektene i Harstadpakken:

  • F7 Bergsveien fra Bergsbakken-Haganveien, fortau
  • F4 Åsegarden/Tennvassåsen, g/s-vei
  • F6 Bergsengbrua-Stalheimveien, oppstramming kryssområde mht. myke trafikanter.
  • 151510 Stalheimveien gamle Ridevei fortau.

I tillegg er det flere områder som ikke er inkludert i Harstad-pakken, som også bør utbedres: Vi nevner bl.a:

  • Gangfelt fra kryss Stalheimveien, over RV83 Kilhusveien, til boligfelt ved gamle Tofta Kirkegård (Brubakken Borettslag) må sikres.
  • Manglende fortau i Bergslia, fra Kilhusveien opp til Bergseng Skole.
  • Gangfelt på Samamoan, krysser RV83 Samagata v/Samagata 70 (gamle Sama skole) må sikres.
  • Manglende fortau i Bergsbakken.
  • Manglende områder til trygg bruk som droppsone i forbindelse med transport av skolebarn til/fra Bergseng skole.
  • Mangler trygg forsering av RV83 Kilhusveien fra nye Sama gravlund til Bergslia (skolevei for barn fra Langsletta, og mye brukt av skolen som adgang til skiløype/sti til Folkeparken).

Trafikken langs Kilhusveien har økt i stor grad. Blant annet gir utbyggingen på Langmoan Næringspark sitt bidrag til dette. Trafikkutredning gjennomført av Asplan Viak AS datert 07.05.2014 konkluderer med at årsdøgntrafikken sannsynligvis vil være over 4000 kjøretøy pr. døgn til Langmoanområdet.

FAU ved Bergseng skolekrets forventer at Harstad Kommune tar ansvar og ivaretar vår sikkerhet ved å gjennomføre Harstadpakkens alternativ 3 som et minimum, og at områdets andre utfordringer som nevnt ovenfor må tas i betraktning ved behandling av årets trafikksikkerhetsplan.

Foreldrene ved Bergseng Skole krever at tiltak gjøres for en tryggere skolevei, vi velger mye heller økte bompenger enn en farlig skolevei for barna våre.