Det dreier seg om barna

- Ved å innføre disse fire tiltakene, mener vi at barnehagesektoren er langt på vei mot dette målet.

TILBAKEMELDINGER: Folk flest er veldig fornøyd med barnehagene, uansett eierform, skriver forfatteren av leserinnlegget. Illustrasjonsfoto  Foto: Privat

meninger

LESERINNLEGG:

Det pågår for tiden en diskusjon angående kommersialisering av barnehager. Som fagforening og profesjonsorganisasjon har vi medlemmer i både kommersielle, ideelle og kommunale barnehager. Vi synes det er trist å se at debatten i stor grad dreier seg om private vs. kommunale barnehager, og i liten grad om innhold og kvalitet for barn og ansatte. Utdanningsforbundet er opptatt av at kvaliteten på tilbudet skal være i fokus, og med det at det ligger en sikring i at de pengene barnehagene mottar, går til å sikre barns rett til et godt kvalitativt innhold og ansattes rett til gode lønns- og arbeidsvilkår – altså tilbake til barnehagene.

Vi registrerer nok en gang at innbyggerne i Norges kommuner er veldig fornøyd med både private og kommunale barnehager. Barnehagen kommer på 3. plass av 22 offentlige tjenester, og de har holdt seg i toppsjiktet lenge. Dette resultatet overrasker oss ikke. Både ledere, lærere, fagarbeidere og assistenter som jobber i barnehagene er i stor grad dyktige, dedikerte og lojale ansatte. Vårt inntrykk er at de ofte strekker seg lengre en man kan forvente i sitt ønske om å gi barna det barnehagelov og rammeplan krever, og at de i stor grad setter lojalitet til barna, medarbeidere og eiere (både private eiere og kommuner) høyt.

Utdanningsforbundet vedtok på sitt landsmøte i 2015 at vi vil vise tydelig motstand mot økende kommersialisering av skole og barnehage. Det var også et ønske fra våre medlemmer at vi som fagforening og profesjonsorganisasjon arbeider for at ansatte i private barnehager får en lovfestet rett til lønns- og arbeidsvilkår som i kommunale barnehager, og at finansieringsordningen må knyttes mer direkte til at slike vilkår er oppfylt.

Utdanningsforbundet er ikke ute etter å «ta» verken ansatte eller eiere i noen barnehager. Vi mener imidlertid at når en bedrift mottar statsstøtte, må det kunne stilles krav til at de ansatte får lik lønn og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager.

Folk flest er altså veldig fornøyd med barnehagene, uansett eierform. Utfordringer kan man støte på, uavhengig om barnehagen er privat eller kommunal, kommersiell eller ideell. Det er likevel slik at utfordringene i de kommersielle barnehagene er spesielle, da formålet med deres barnehagedrift er fortjeneste, i motsetning til de ideelle som har som mål å gå i økonomisk balanse.

Barnehager og skoler er begge utdanningsinstitusjoner med et viktig samfunnsoppdrag. Utdanningsforbundet mener derfor at det er helt rimelig at offentlige midler og foreldrebetaling, som er tiltenkt barnehage og skole, fullt ut skal komme barna og de ansatte til gode og ikke tas ut som profitt.

Det hersker ingen tvil om at det finnes mange gode kommersielle barnehager med høy kvalitet, men det er vel strengt tatt ikke eierformen som har sikret dette, men derimot et dedikert og kompetent personale.

Det er flott hvis man har et ønske om å være med å skape best mulig kvalitet i barnas første møte med utdanningsløpet, men drivkraften må da være et ønske om god kvalitet. I august hadde Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, en kronikk i Aftenposten. Her satte han fokus på fire tiltak som må på plass for å sikre likeverdige og kvalitativt gode barnehager for alle barn. Disse tiltakene er som følger:

1. En minstenorm for bemanning og barnehagelærere

2. Kommunene må få mulighet til å stille krav om for eksempel åpningstid, og opptak av barn med særskilte behov, til barnehager som mottar offentlig støtte

3. Det må innføres et lovkrav, tilsvarende friskoleloven, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager

4. Tilskudd til pensjon i private barnehager bør justeres slik at andelen er i samsvar med de faktiske utgiftene

Utdanningsforbundet Nordland ønsker at alle barn skal ha et likeverdig tilbud av god kvalitet. Ved å innføre disse fire tiltakene, mener vi at barnehagesektoren er langt på vei mot dette målet. Vi håper derfor at alle politiske partier, barnehageeiere og andre organisasjoner kan slutte seg til tiltakene over.