Arbeiderpartiets ti punkter for Harstad

- Dette er våre ti viktigste grep som vil komme Harstad til gode.

- Arbeiderpartiet setter barn og eldre fremfor skattekutt. Det gjør at vi har råd til å prioritere penger til mer velferd, skriver Martin Henriksen og Kari-Anne Opsal (Ap). Foto: Andreas Isachsen  Foto: andreas Isachsen

meninger

LESERINNLEGG:

Arbeiderpartiet setter barn og eldre fremfor skattekutt. Det gjør at vi har råd til å prioritere penger til mer velferd. Dette er våre ti viktigste grep som vil komme Harstad til gode.

1. 3000 flere lærere

Arbeiderpartiet skal ansette 3000 nye lærere i Norge, av de skal 1000 gå til å dekke elevtallsveksten. Det er godt nytt for Harstad. Litt avhengig av elevtallsveksten vil dette gi mulighet til å ansette 14 nye lærere i Harstadskolen.

2. Flere pedagoger i barnehagen

Barnehagene skal styrkes, og i Harstad har flertallet i kommunestyret gått foran og vedtatt å øke pedagogtettheten i barnehagen slik at minst 50 % er barnehagelærere. Ap gjør dette til et nasjonalt løft, og Harstad vil dermed få drahjelp i å gi barna et kvalitativt godt barnehagetilbud.

3. Psykisk helse

I dag det altfor mange som sliter og faller utenfor. Det er et behov for løft for psykisk helse. Vi vil ha flere helsesøstre i skolen, e-helsesøstertjeneste og psykologer. Vi vil gi helsesøster mulighet til å henvise til psykolog slik at man ikke må vente så lenge på hjelp som i dag.  

4. Et løft for UNN på 600 millioner

Vårt mål er at alle – uavhengig av lommebok og hvor du bor – skal få riktig hjelp til rett tid. Det koster og det skal vi prioritere. Arbeiderpartiet skal bruke 12 milliarder mer på sykehusene. Det vil merkes i UNN-systemet. Vi legger opp til en årlig opptrapping på 150 millioner kroner første år og som skal økes til 600 millioner i økt årlig bevilgning.

5. 9,5 millioner til Harstad kommune

Kommuneøkonomien skal styrkes. Med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2017 ville Harstad kommune fått 9,5 millioner mer enn i dag. Det får vi råd til fordi vi ikke prioriterer skattekutt til de som har mest. Pengene kunne Harstad kommune brukt på 8 flere sykehjemsplasser, 53 flere barnehageplasser eller 66 lærlingplasser.

6. 46,5 millioner til Troms fylke

I vårt alternative statsbudsjett styrket vi også fylkeskommunenes økonomi. Med 46,5 millioner ekstra, og videre økning i perioden for å forbedre fylkeskommunens økonomi og på denne måten bidra til finansiering av ny videregående skole i Harstad.

7. Større ringvirkninger fra petroleum og havbruk

Viktige næringer som havbruk og petroleum bør gi mer tilbake til kysten i form av jobber og verdiskaping. Ap vil stille krav om større ringvirkninger fra petroleumsindustrien, blant annet ved at lokale leverandører kan delta i konkurransen om viktige kontrakter. Vi vil gjeninnføre krav til de største oppdrettsselskapene om mer lokal aktivitet og bearbeiding, samtidig som vi sørger for mer bærekraft.

8. Jobbe for en helhetlig Hålogalandsvei

Hålogalandsveien var i utgangspunktet et helhetlig vegprosjekt som skulle strekke seg fra Hålogalandsbrua til Evenes, fra Tjeldsundbrua til Harstad og til og med Sortland. Prosjektet er i regjeringens NTP kuttet i tre ender, som fører til at Hålogalandsveien ikke fullføres i sin helhet, og blant annet Rv 83 til Harstad mangler.  Vi vil jobbe for at E 10 blir rustet opp fra Tjeldsundbrua til Hålogalandsbrua inkludert sidearmene til Harstad og Sortland i neste rullering av NTP.

9. Rent og produktivt hav

Verden, Norge og Nord-Norge trenger en kraftinnsats for et renere hav. Jonas Gahr Støre har signalisert at vi i nord vil få en viktig rolle i denne satsningen. Vi vil igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, og få på plass et verdiskapingsprogram for havet.

10. Ta integreringa på alvor

Harstad og nabokommunene har vist innsats og hjertevarme i å ta imot og integrere flyktninger og asylsøkere. Vi trenger enn regjering som gjør mer for å få en bedre integrering, med språkopplæring, gi barn i mottak plass i barnehage og bruke pengene på å få folk i arbeid, ikke kontantstøtte. I vår regjering skal vi ha statsråder som vil jobbe for å samle oss, ikke splitte med polariserende retorikk.