Politikere kan ikke ta lett på saker om man vil leve opp til  «attraktiv hele livet»!

- Kommunen må ta vel i mot investorer utenfra som vil være med å bygge byen.

Rolf Olsen  Foto: Øivind Arvola

meninger

LESERINNLEGG:

Neste kommunestyremøte 22/6  skal ta stilling til om kommunen skal kjøpe Statoilbygget i Medkila for å møte fremtidens behov for omsorgsboliger. Det er et viktig spørsmål der kommunens egne prognoser viser at det er dårlig tid dersom kommunen skal unngå å komme i en situasjon der omsorgstrengende ikke får et tilbud.

Opptakten til kommunestyremøte er ikke lovende da møtene i Formannskapet og Helse og Omsorgsutvalget viser at det føres en debatt uten forankring i sakens fakta. Det virker ikke som om politikerne  har lest tilbudet ei heller sett tegningene fra Medkila omsorgsboliger AS (som eies 50/50 av Harstad skipsindustri AS og Norsk Apotekerforening).

BEHOVENE MÅ STYRE FREMDRIFTEN

Behovene frem til 1/1 2020 har kommunen selv listet opp pr. 1/10 2016 som 38 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg og 30 omsorgsboliger.Totalt 68 plasser.

Tilbudet fra Medkila omsorgsboliger er på 72 plasser.

BYGGETID PÅ 12 MÅNEDER

Tilbudet fra Medkila omsorgsboliger har en ombyggingsperiode på 12 måneder. Bygget vil således stå ferdig innen den tidsramme som kommunen har skissert. Det er et poeng å få vite hvilke andre tilbud som kan stå ferdig før 1/1 2020, og i motsatt fall hvordan kommunen har tenkt å løse behovet.

PRISEN ER VIKTIG-OG HER ER DERT BETYDELIG BILLIGERE ENN NYBYGG

Medkila omsorgsboliger AS har gitt kommunen et tilbud på kjøp av bygget for 75 millioner og ombyggingskostnader på 128 millioner. Det gir en netto  kvadratmeterpris (etter Husbanktilskudd) på 14000 kroner (inkludert fellesarealer). Bergsodden for tre år siden hadde en pris på rundt  20.000 kroner kvadratmeteren.Tilbudet nå er 30-40 prosent billigere enn Bergsodden. Nybyggpris i dag er høyere enn da Bergsodden ble bygd. Så i realiteten er vi nok nærmere halv pris i forhold til et nybygg.

Tre argumenter anvendes mot pristilbudet;

- Prisene vil øke eller «galoppere» som redaktøren i Harstad tidende skrev i en leder.  Da har både politikere og redaktøren  oversett at det er gitt et tilbud med fast pris. Eventuelle overskridelser er selgers problem.

-Husbank-støtte er avgjørende viktig, da tilskuddet herfra dekker en vesentlig del  av kostnadene. Det er irrelevant å trekke dette inn da et kjøp gjøres med forbehold om Husbank-støtte. Her kan det i parentes bemerkes at et viktig kriterium for Husbanken er  søkende kommunes argumenter. Det er viktig at det er i et bomiljø. Tallene fra SSB viser at  flest folk i Harstad bor sør for byen og økningen vil også fortsette her. Medkila eiendom AS har under regulering  et område på 70 mål  med plass til 160 boenheter rundt  Statoilbygget , de blir nærmeste nabo til Medkila omsorgsboliger.

- Lov om offentlig anskaffelse kan komme til anvendelse her. Det er tatt høyde for det fra Medkila omsorgsboliger AS som sier at om det skjer er Medkila omsorgsboliger forpliktet til å gi samme pris som i dagens tilbud. Det betyr at kommunen har et tak på prisnivået , og skulle kommunen få et tilbud på nybygg fra andre aktører som er under tilbudet fra Medkila omsorgsboliger AS så får de et nybygg til tilnærmet halv-pris og da har det gjort et scoop som ingen vel tror er realistisk, men alle vil applaudere om det var mulig.

Jeg tar også med at det i Formannskapet ble brukt uttrykk som : «kommunen skal ikke belastes for utredning og ut-tegning av forslaget i Medkila. «Det er rart all den stund det oversendte tilbudet er komplett uttegnet for et ombygd bygg,  og dette er kalkulert av tilbyder. Det er her benyttet  Prodecon AS som er det samme selskap som prosjektledet det nye Statoilbygget i mål,  til riktig tid og uten overskridelser. Og bommer de her så er det altså Medkila omsorgsboliger AS sitt ansvar, ikke kommunens.

SENTRAL BELIGGENHET

De to siste kommunale byggene for omsorg (Stagnes og Bergsodden) ligger fire og tre  kilometer fra sentrum. Medkila omsorgsboliger vil ligge fem kilometer fra senrum. I kjøretid er det estimert til et og to minutter i forskjell. For kollektivrafikk går det raskere fra Torget  til Medkila enn de to andre plassene i følge tidstabellene for buss som foreligger.Så opplevelsen av stor avstand fra sentrum til Medkila er mer enn mental tilstand enn en realitet i tid. Den nye vegpakken gjør trolig at minutt-forskjellene utviskes når alt er på plass.

Så kan  man jo også i tillegg spørre om sentrum er et riktig utgangspunkt all den stund flest folk og dermed også flest pårørende bor nærmest til Medkila. Kjøreturen til sentrum og tilbudene/opplevelsene der , er omtrent som fra dagens omsorgsbygg på Stagnes og Bergsodden.

Skal det bygges et nytt og mer sentrumsnært bygg for 68 omsorgsboliger inkludert felles-arealer så har det mest sannsynlig en betydelig (50-60 prosent) høyere  enn Medkila-alternativet.

«VÅR KOMMUNE RAMMES RELATIVT HARDERE AV ELDREBØLGEN ENN ANDRE NORSKE KOMMUNER «

Dette er et sitat fra Harstad kommunes hjemmeside  under «Fakta om Harstad- Befolkning-«

Prognosen viser over 45 prosent økning av innbyggere over 61 år frem mot 2040. Målet er selvsagt å snu dette ved å få flere i aldersgruppen 20-40 til å flytte hit ved å bli «Norges mest attraktive by innen fem år» som ordfører Marianne Bremnes sa for et år siden. Det støttes selvsagt. Men det løses ikke innenfor den prognoseperioden frem til 2020 der kommunen selv har fastslått at de trenger 68 nye omsorgsplasser.

LØSNINGEN ER OPP I DAGEN

Harstad kommunestyre skal ta stilling til dette 22.juni, Rådmannens innstilling er utredning frem til 1.juni 218. Forslaget fra Formannskapet er å kutte tiden ned til 1. mars 2018.  De uklare punktene krever ingen forskning, det er en ren skrivebordsanalyse som de dyktige fagfolkene i Harstad kommune kan bli bedt om å ha klar enda raskere. Det er forunderlig at det å vise handlekraft i saker som dette så  vises det med  uttrykk som viser at man ikke har lest saksdokumentene : «hvem er nå dette  Medkila omsorgsboliger» eller « vi har ikke hastverk» og « det blir nå deres problem».

En proaktiv kommune med ambisjoner om å bli landets mest attraktive  kommune må heie på lokale aktører som vil skape noe i lokal-samfunnet. De må ta vel i mot investorer utenfra som vil være med å bygge byen. Ikke for enhver pris, men her kan man faktisk klare begge deler for tilnærmet halv pris !