Fikk 400 henvendelser

Pasient- og brukerombudet i Troms mottok i fjor 401 henvendelser..

Pasientombud Odd Arvid Ryan 

nyheter>>

275 forhold er knyttet til spesialisthelsetjenesten mens 146 er knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester, framgår det av årsrapporten fra ombudet.

Henvendelsene i fjor kom fra både pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell.

– I spesialisthelsetjenesten, som i første rekke omfatter UNN, ser vi at det fortsatt er viktig at helseforetakene legger stor vekt på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Den hyppigste grunnen til at pasienter kontakter oss er problemstillinger knyttet til pasientskader og komplikasjoner i forbindelse med helsehjelp, skriver pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan i rapporten.

Flere av henvendelsene handlet også om venting, forsinket behandling, informasjon og mangelfull oppfølgning.

– Når det gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester ser vi at det er en økning i antall henvendelser som gjelder sykehjem. Disse utgjør nå 10 prosent av alle henvendelser, og ut fra alvorlighetsgraden i de enkelte sakene er det grunn til bekymring med hensyn til kvaliteten og innholdet i disse tjenestene, skriver Ryan.

Flest henvendelser i denne kategorien handlet om fastlegeordningen, sykehjem, legevakt og psykisk helsearbeid.