- Her vil ikke ungdom jobbe

HAR UTFORDRINGER Åse Helene Bakkevig Dagsland mener serveringsbransjen må ta studien på alvor. 

nyheter>>

Ungdommen er enda mindre interessert i å jobbe i serveringsbransjen i dag enn for få år siden.

- Dette er en situasjon bransjen er nødt til å ta på alvor, sier Åse Helene Bakkevig Dagsland.

1.800 16-åringer spurt

Bakkevig Dagsland har gjort en studie blant over 1.800 16-åringer like før de gjør sitt yrkesvalg. Denne presenterte hun på en forskningskonferanse arrangert av Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland. Studien viser at de unge ikke har tenkt seg inn i serveringsbransjen.

Bransjen sliter med å skaffe arbeidskraft i dag. Den er preget av høy turnover, lav utdannelse, stor andel korttidsstillinger og høy andel med multietnisk bakgrunn. Dette skriver Nordlandsforskning i en pressemelding.

Bakkevig Dagsland har forsket på hvilke holdninger ungdommene har til serveringsbransjen som et framtidig yrke og ser at interessen er markert mindre i 2011 enn ni år tidligere. Hun presenterte noen av sine funn på Nordic symposium in tourism and hospitality research.

Med tanke på at foreldre har stor innflytelse på hvilken utdannnings- og yrkesvei ungdommene velger, har hun spurt 16-åringene om hvordan de tror foreldrene oppfatter arbeid i serveringsbransjen. Oppfatningen er mer negativ enn positiv.

- Under deres verdighet

De negative svarene går på at de tror foreldrene oppfatter bransjen som under sine barns verdighet og kompetanse, at bransjen er usikker, dårlig betalt, for dem med lave karakterer, at den er stressende og monoton.

- Mine funn viser at bransjen har et stort behov for å presentere seg selv på nye måter både overfor elevene og foreldrene hvis de skal ha håp om å få den arbeidskraften de trenger.

Bakkevig Dagsland har gjennomført to spørreundersøkelser blant 16-åringer like før de skal velge utdannings- og yrkesveien videre. Den ene i 2002 – da svarte 1863 ungdommer, og den andre i 2011 med 1839 ungdommer.

Når hun spør dem hva som påvirker deres holdning til å jobbe innenfor serveringsbransjen, svarer 16-åringene i 2002-undersøkelsen at egne erfaringer er viktigst, dernest kommer brosjyrer og annen informasjon fra bransjen, og til sist foreldrene. I 2011 hadde foreldrenes holdninger rykket opp til andreplass.