Vil igjen nekte bading

Mattilsynet er fortsatt ikke villig til å la folk bade i drikkevannskilden Storvann Nord.

Mattilsynet er fortsatt ikke villig til å la folk bade i drikkevannskilden Storvann Nord.Fra Storvann nord. Foto: Tore Johansen 

nyheter>>

Storvann Nord har vært Harstad bys hoveddrikkevannskilde i omkring 50 år.

Drikkevannet leveres gjennom det kommunale Harstad vannverk, som i dag forsyner om lag 20.000 personer. Antall abonnenter er økende.

Planutvalget og kommunestyret har tidligere i forslag til reguleringsplan sagt ja til bading, innlagt vann, hytteutbygging over fem kvadratmeter og at det kan søkes om utslippstillatelse.

 Administrasjonen og Mattilsynet har hele tiden stått på at dette ikke kan tillates, da drikkevannskilden må være så ren som mulig.

Kommunestyret vedtok 1. desember 2011 områderegulering for drikkevannskilden Storvann Nord, uten å ha sendt saken med endringene på høring. Mattilsynet påklaget disse endringene, og saken ble etter hvert sendt til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Troms avgjorde at endringene som ble gjort i reguleringsplanen, der blant annet bading og innlagt vann ble tillatt, var av en slik karakter at planen ikke burde vært vedtatt, men lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Dermed ble planvedtaket opphevet og at planen må derfor gjennom en ny behandling før nytt vedtak kan fattes.

 Les mer i Harstad Tidende mandag 9. september 2013