Renser i Ramsund

Til våren starter en større opprensking av forurenset havbunn utenfor Ramsund.
nyheter>>

Forsvarets base i Ramsund har vært i drift siden 1913. I løpet av nesten hundre år har det samlet seg opp forurensning, spesielt av PCB og TBT/TFT på havbunnen. Dette har ført til at det ikke er anbefalt å spise fisk som er fanget i sundet.

PCB (Polyklorerte bifenyler) har mange alvorlige effekter for helse- og miljø. Stoffet ble forbudt i 1980. TBT/TFT (Tributyltinn- og trifenyltinnforbindelser) er kunstig framstilte tinnorganiske forbindelser. De er veldig giftige og kan gi alvorlige helseskader ved lengre tids påvirkning. Tidligere ble disse stoffene brukt i bunnstoff til skip og båter, men er nå forbudt.

Mudres

– Vi har som en av Norges største eiendomsforvaltere et stort ansvar for å rydde opp i gamle synder og sørge for at alle områder vi har ansvar for tilfredsstiller dagens krav til miljøet, sier prosjektleder Cathrin Amundsen Strømseth i Forsvarsbygg.

Arbeidet vil skje ved såkalt ”sugemudring”, der det øverste laget av havbunnen suges opp og fjernes.

– Målet er å friskmelde havbunnen og sjøen utenfor Ramsund, sier hun.

Starter i mai

Forsvarsbygg har sendt ut et nyhetsbrev til alle husstandene i Tjeldsund, Evenes og Skånland, der de informerer om prosjektet. Her framkommer det at anbudsutlysningen av arbeidet vil skje i februar og at første mudringsbåt vil være å se i Ramsundet i mai. Det er beregnet at arbeidet vil pågå til utpå høsten. Deretter skal havbunnen overvåkes over flere år til en er sikker på at sundet kan friskmeldes.

I dag huser orlogsstasjonen marinejegerkommandoen, minedykkertroppen Nord-Norge og Sjøforsvarets forsyningskommando samt forsyningskommandoens tekniske divisjon. Utenom de operative avdelingene er det om lag 200 ansatte på Ramsund orlogsstasjon.